ابوقيس صيفى

ابوقيس صيفى

ابوقيس صيفى [1]

ابوقيس صيفى بن اسلت انصارى يكى از افراد قبيله ى بنىوائل مى باشد. نام اصلى وى، عامر بن جشم بن وائل است وى از قبيله ى بنى وائل و از شاعران و سخنوران آنان بوده است. ابوقيس در نزد قبيله ى اوس در شعر و شجاعت مشهور بود [2] و هنگامى كه ميان قبايل اوس و خزرج جنگ به پا شد، وى رهبرى قبيله ى خود را به عهده گرفت. گويا در همين جنگ ها بود كه پسرش، قيس را از دست داد. [3] درباره ى زمان مسلمان شدن ابوقيس اختلاف است; ابن اثير در اسدالغابه مى نويسد: وى از مدينه فرار كرد و به مكه رفت و در آن جا ماند تا در زمان فتح مكه در سال هشتم هجرى اسلام آورد. [4]

هم چنين نقل شده است كه وى قبل از اسلام، خداپرست بود و ادعاى پيروى از انبيا را مى نمود و به سبب نزديكى با دانشمنـدان يهود، از ظهور پيامبر (صلى الله عليه وآله) آگـاهى يافته بـود. وى همه جا به دنبـال دين ابراهيـم مى گشت و حتى به شام سفر كرده بود [5] و همواره اقوامش را به پيروى از اسلام تشويق مى كرد و به ايشان مى گفت: در ايمان آوردن به اسلام پيشى بگيريد.

ادامه مقاله :

 

فرزند ابوقيس و ازدواج با زن پدر

 

 

n


[1]. محقق: راحله ضائفی .

[2]. تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر 24: 8ـ246 و اسد الغابة، ابن اثير 5 : 256.

[3]. الاغانى، ابوالفرج اصفهانى 15 : 161.

[4]. اسد الغابة، ابن اثير 5 : 256.

[5]. زندگانى محمد(صلى الله عليه وآله)، ابن هشام (ترجمه : رسولى) 1 : 171.ادامه مقاله در جلد سوم دایره المعارف صحابه

Powered by TayaCMS