اهداف گروه ارتباطات دینی

اهداف گروه ارتباطات دینی

اهداف گروه ارتباطات دینی:

1- مطالعات درون شيعي با هدف دستيابي به نظريه‌پردازي در باب ارتباطات و تبليغات اسلامي، با عطف توجه به دانش هاي   

 حوزه هاي جامعه‌شناسي دين، جامعه‌شناسي فرهنگي ايران‌، انسان‌شناسي ديني و فرهنگي ايران و پديدارشناسي ديني .


2- رصد فرهنگي ارتباطات ديني و ضد ديني ايران از حيث نيروي انساني‌، فرآيند پيام آفريني، مخاطب شناسي و پيام هاي فرهنگي و

نقد و بررسي امور تأثيرگذار بر فرهنگ ديني.


3- مطالعات كاربردي در باب مهارت‌هاي ارتباطات دين محور (ارتباطات خانوادگي، ارتباطات كارمندي، ارتباطات مسجدي، ارتباطات

محله‌اي و قومي، ارتباطات فرهنگي و ... ).


4- مطالعه و پژوهش در جهت تبادل فرهنگ ايراني و اسلامي با ساير فرهنگ‌ها.


Powered by TayaCMS