حجت الاسلام و المسلمین دکتر کريم خان‌محمدي مدیر گروه تربیتی اجتماعی (رصد و نیازسنجی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر کريم خان‌محمدي مدیر گروه تربیتی اجتماعی (رصد و نیازسنجی  حجت الاسلام و المسلمین دکتر کريم خان‌محمدي متولد 1349 به شماره شناسنامه 894 ، صادره از زنجان ، داراي سوابق تحصيلات حوزوي و دانشگاهي مورد اشاره در ذيل:

 الف – مقالات ارائه شده در سمينارها
1-    سمينارهاي بين المللي    
- دراسة علمية اجتماعية لظاهره الشجره التي تقطر دماً المعروفة بالفارسية(چنار خونبار )، ملتقي الطف العالمي و الثقافي الدولي الثاني، وزاره التعليم العالي و البحث العلمي، الجامعه المستنصريه، عراق، مورخ (31/1/2011م، و 1/2/2011م مصادف با 26 و 27صفر1432 و11و12بهمن 1389)
- عناصر پايداري فرهنگ ايراني در مواجهه با فرهنگ‌هاي بيگانه، همايش بين المللي ايران فرهنگي: گذشته ، حال و آينده، روزهاي 23،24 دي‌ماه1387 هجري خورشيدي،  دانشگاه تهران.
2- سمينارهاي ملي و نشست‌های علمی
ـ  بازنمایی شیعه در رسانه‌های غربی و نقش حج در اصلاح آن، پژوهشکده حج و زیارت، 14/11/1392.
ـ آثار اجتماعی ارتباطات دینی، تهران، پژوهشگاه باقرالعلوم (ع)،7/11/1387.
- بررسي پديده چنار خونبار زرآباد قزوين، سمينار ارتباطات و دين عاميانه، دانشگاه تهران، سال20/2/1385.
ـ پدیدارشناسی نمادهای دینی، بیست ویکمین نشست عاشورا پژوهی «چهل منزل تا اربعین»، مجتمع شهید فهمیده، 27/2/1386.
ـ عقلانیت وحیانی در نظام معرفتی قرآن کریم، پژوهگاه فرهنگ و علوم اسلامی، قم، 19/12/1392.
- دولت کريمه جامعه توسعه يافته، اجلاس دوسالانه حضرت مهدي (عج) ، زاهدان، سال 1378.
ـ سبک زندگی رضوی، همایش ملی خانواده و سبک زندگی، زنجان، 20/6/1392.
ـ مفهوم شناسی عقلانیت و دور باطل آن در غرب، انجمن مطالعات اجتماعی حوزه علمیه قم، سه شنبه  24/2/1392.
- مشارکت سياسي زنان در انديشه اسلامي، همايش نقش زن در گفت و گوي تمدنها، تهران، مرکز امور مشارکت زنان رياست جمهوري،3/11/1379
- رسانه تلويزيون و سکولاريسم، پيش همايش رسانه مدرن و سکولاريسم؛ پژوهشکده صدا و سیما، 6/2/1286.
ـ صدور انقلاب(روندها- پيامدها) با تأکيد بر نامه رهبر انقلاب، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با مشارکت پژوهشکده باقرالعلوم(ع)، سه شنبه مورخ 28/11/1393، پژوهشکده باقرالعلوم قم.
ـ فرهنگ و تکنولوژی، پژوهگاه فرهنگ و علوم اسلامی، قم، دوشنبه 25/12/1393.
ـ همدلی و هم زبانی دولت و ملت؛ مولفه های فرهنگی- اجتماعی، پژوهگاه فرهنگ و علوم اسلامی، قم، دوشنبه 4/3/1394.
ـ  برگزاری کرسی ترویجی با عنوان: وفاق و همدی از منظر قرآن کریم، پژوهگاه فرهنگ و علوم اسلامی؛ 14/10/1394.
ـ برگزاری کرسی ترویجی با عنوان: بایسته های فرهنگی و اجتماعی انتخابات و رسالت روحانیت؛ 5/11/1394.
ـ نقش حج در فرهنگ‌سازی جامعه، پژوهشکده حج و زیارت، قم، چهارشنبه 4/6/1394.
ب- مقالات چاپ شده در مجلات علمي/ کتب و مجموعه مقالات
1- تفكرات نظرى پيرامون تنزل جايگاه زنـان در جوامع اسلامـي، فصلنامه علوم سياسي زمستان 1378، شماره7 .
2- مبانى جامعه شناسى در قرآن، فصلنامه علوم سياسي، زمستان 1380، شماره 15 .
3- تحليل جامعه شناختي مناسك مذهبي در فرايند جهاني شدن (مطالعه موردي مناسك قالي شويان مشهد اردهال) فصلنامه علمی پژوهشی شيعه شناسي،  سال 1385 ، شماره13 .
4- آسيب ‌شناسى انقلاب اسلامى ايران از ديدگاه امام خميني ‌قدس سره،‌ فصلنامه علوم سياسي، زمستان 1381 شماره 20 .
5- برآمدن شيعه و تشيع در انديشه شهيد صدر، فصلنامه شيعه شناسى، سال اول، شماره 3 و 4 ، پاييز و زمستان 1382.
6- قشربندى اجتماعى از ديدگاه امام على(ع)، فصلنامه علوم سياسي، زمستان 1379،  شماره 11
7- تبيين موقعيت زن در تمدن هاى قبل از اسلام، فصلنامه فرهنگنامه زنجان، سال 1380، ش 7-6 پاييز 1380، صص64-49 .
8- شاخص هاي توسعه در جامعه آرماني عصر ظهور (عج)، فصلنامه نامه قم، سال پنجم، تابستان 1381، ش 17و18، صص98-85 .
9- خردورزي زن در انديشه امام علي (ع)، فصلنامه نامه قم، سال چهارم،تابستان 1380 ،ش 14.
10- اسلام ، غرب و رسانه ها ، فصلنامه علمی پژوهشی علوم سياسي ، سال نهم، زمستان 1385، ش 36.
11- جامعه اطلاعاتي و دين ، فصلنامه علمی ترویجی رسانه، تابستان 1384 ، ش 62 .
11- جامعه اطلاعاتي و دين اسلام، فصلنامه ره آورد نور، زمستان 1384، ش13، به نقل از رسانه.
12- پدرتباري در جامعه اسلامي(1) ،پيام زن ، سال سوم ، خرداد 1380 ، ش3.
13-  پدرتباري در جامعه اسلامي(2) ،پيام زن ، سال سوم ، خرداد 1380 ، ش 5 .
14- بررسي فرايند اسلامي کردن دانشگاهها در ايران(با رويکرد سياستگذاري فرهنگي)، فصلنامه علمی- ترویجی دانشکاه اسلامي، پائيز و زمستان 1385، ش 32-31.
15- جامعه پذيري ديني در جامعه اطلاعاتي، فصلنامه علمی- پژوهشی شيعه شناسي، زمستان 1385، ش16.
16- الگوي ارتباطات درقرآن کريم، فصلنامه علمي- ترويجي دانشگاه اسلامي، سال يازدهم، بهار 1386، ش33.
17- آينده اديان در چشم انداز جهاني، فصلنامه علمي- تخصصي انتظار، سال هفتم، تابستان1386، ش 21 .
18- تعين اجتماعي مشارکت سياسي زنان در انديشه معاصر تشيع، فصلنامه علمی- پژوهشی شيعه شناسي، سال پجم، تابستان1386، ش18.
19- رويکرد انتقادي به پديده جهاني شدن، فصلنامه علمی پژوهشی علوم سياسي، پائيز 1386، ش39.
20- تحليلي برسيره ارتباطات ميان فردي پيامبر اکرم (ص)، فصلنامه علمی پژوهشی تاريخ اسلام، بهار 1388، شماره 37.
21-  زلزله بم و لزوم بازسازي انديشه ها، نشرِيه همراه، بسيج اساتيد، سال 1382.
22- سرمقاله‌هاي فصلنامه شيعه شناسي شماره های 5-4-3-2 ، و سرمقاله‌های فصلنامه دین و رسانه
23- مشارکت سياسي زنان، کتاب، زنان وگفتگوي تمدنها: مقالات همايش نقش زن در گفت و گوي تمدن‌ها، تهران، مرکز امور مشارکت زنان رياست جمهوري،1382
24- عناصر فرهنگي پايداري ايرانيان، فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات ملي، سال دهم،شماره2، 1388،(ش پياپي38).
24- مفهوم شناسی توسعه و موانع آن از نگاه قرآن، فصلنامه الهیات اجتماعی، بهار و تابستان 1388، سال اول، شماره 2-1 .
25- جوانان در اندیشه امام خمینی ره (با رویکرد مخاطب شناسی)، مجموعه مقالات همایش روحانیت و نسل جوان، شماره سوم، پائیز 1388.
26- بررسي پديدارشناختي چنار خونبار الموت قزوين، فصلنامه علمي- پژوهشي شيعه شناسي، شماره 27، 1388.
27- چاه عریضه جمکران از خرافه تا واقعیت، (خان محمدی/ انواری)، فصلنامه علمي- پژوهشي شيعه شناسي، شماره37، 1391.
28- التفسیرالاجتماعی للشعائر الدینیة فی ظل العولمه، ترجمه: صالح البدراوی، مجله اطیاف، شتاء 2010، بغداد.
29- جستاری نظری بر امکان طرح جامعه شناسی دینی، (مجموعه گفتگو)، فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی، پیش شماره اول و دوم، در دو قسمت، پاییز 1389، زمستان1390.
30ـ جهاني سازي؛ تجاري سازي فرهنگي يا تنوع فرهنگي؟ (مطالعه موردي WTO و يونسكو(، قم، پ‍‍ژوهشكده باقرالعلوم(ع)، ارديبهشت 1389.
31ـ انديشه ارتباطي ابن‌خلدون و هابرماس، فصلنامه دين و رسانه، شماره 4، پاييز 1390،
32- مقایسه عقلانیت‌ارتباطی با عقلانیت‌وحیانی (بر اساس دیدگاههای هابرماس و علامه طباطبایی)، فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی، سال پانزدهم، شماره 57، بهار 1391، صص31-60.
33ـ نقد و بررسی زمینه‌های معرفتی و وجودی نظریه کارکردگرایی دورکیم، فصلنامه علمی پژوهشی معرفت فرهنگی اجتماعی، (مقدم/ خان‌محمدی) سال دوم، شماره 7، تابستان 1390.
34- درآمدی بر ارتباطات اسلامی در جامعه دینی: از علم دینی تا علم ارتباطات دینی، (خان‌محمدی/ رحیمی‌سجاسی)، ماهنامه علمی ترویجی معرفت، سال بیست و یکم، شماره 181، دی 1391، صص55-70.
35- آینده ادیان در چشم انداز جهانی، آینده پژوهی: پژوهشهایی در باره آینده، کتاب جمعی، چاپ اول، زمستان 1390، به نقل از فصلنامه انتظار.
36- روش تبلیغ چهره به چهره در سیره پیامبر اعظم (ص)، متون علمی آموزشی مبلغان/ ره توشه راهیان نور، ویژه رمضان، 1392.
37- بررسی تطبيقي مكتب انتقادي فرانكفورت و مطالعات فرهنگي بيرمنگام، فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی، شماره 62، تابستان 1392.
38- الگوی ارتباطی روحانیت با نسل جوان از منظر آیت‌الله جوادی‌آملی، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات فرهنگ - ارتباطات، (خان‌محمدی/ حسینی) سال پانزدهم، شماره 27، شماره مسلسل 59، پائیز 1393.
39- بررسی پدیدارشناختی سبک معماری  ایرانی اسلامی؛ (مطالعه موردی خانه عباسیان کاشان)، دو فصلنامه عمی پژوهشی جامعه شناسي هنر و ادبيات (خان‌محمدی/صدیقی/ بزرگ)، سال هفتم، شماره 2، پاييز و زمستان 1394.
40- روش‌شناسی انتقادی مکتب بیرمنگام، فصلنامه علمی تخصصی اسلام و مطالعات اجتماعی، (خان-محمدی/ حاج‌محمدی) سال اول، شماره 2، پائیز 1392.
41-  سبک زندگی حضرت ابوالفضل: الگویی بهینه، همایش سبک زندگی حضرت ابوالفضل العباس (ع)، زنجان، 1/3/1393.
42ـ رویکردهای سیاسی اجتماعی در فلسفه ملاصدرا،  فصلنامه علمی پژوهشی سیاست متعالیه، (کریمی/ خان‌محمدی) سال دوم، شماره 5، تابستان 1393.
43ـ مبانی انسان‌شناختی ارزش‌ها، مجله علمی ترویجی معرفت، (قائمی/ خان‌محمدی) سال بیست و دوم، شماره 191، آبان 1392.
44ـ كاربرد روش معناشناسی در مطالعه عقلانیت شيعي بر مبنای اندیشه تفسیری علامه طباطبایی، فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی، (فیرحی/ خان‌محمدی)، سال دوازدهم، تابستان 1393، شماره 46، صص47-72.
45ـ انسان‌شناسی قدمگاه: مطالعه‌ی موردی بیت‌النور، فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ رضوی، (خان-محمدی/ موذن) شماره 11، پاییز 1394.
46ـ سیره ارتباطی امام رضا (ع) از مدینه تا مرو، فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ رضوی، (خان-محمدی/ یوسفی)، سال دوم، شماره هشتم، زمستان 1393.
47ـ درآمدي بر مفهوم فلسفه «فرهنگ و ارتباطات»، فصلنامه علمی پژوهشی اسلام و مطالعات اجتماعی، سال اول، شماره چهارم، بهار 1393.
48ـ منابع معرفت‌شناختی ارزش‌ها، مجله علمی ترویجی معرفت، (قائمی/ خان‌محمدی) سال بیست و چهارم، شماره 208، فروردین 1394.

49ـ اخلاق اسلامیِ حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی سایبر: (با تاکید بر واتس‌آپ)، فصلنامه علمی پژوهشی اسلام و مطالعات اجتماعی، (خان‌محمدی/ شاملی)،  سال سوم، شماره پانزدهم، زمستان 1396.

ج – طرح هاي پژوهشي
- مرجع الگوهاي هنري جوانان قم ، ارشاد اسلامي قم ، سال 1383 ، مجري طرح
- مفهوم شناسي جامعه شناسي ديني، دفتر تبليغات اسلامي، مجري طرح،
ـ جریان شناسی سیاسی – اجتماعی روحانیت حوزه علمیه قم، پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی، (به صورت مشاركتي)، سال 1389.
ـ آسیب‌شناسی فرهنگ مذهبی ایرانیان از منظر نخبگان حوزوی – دانشگاهی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ..
د – مدارج علمي
-  خارج فقه(آیت الله مکارم )
- خارج اصول(آیت الله سبحانی)
- کارشناسي پژوهشگری علوم اجتماعی از دانشگاه تهران 1375، عنوان پایان نامه: بررسی شاخص‌های توسعه از منظر اسلام، راهنما دکتر مصطفی ازکیا.
 - کارشناسي ارشد جامعه شناسي از دانشگاه تهران 1378، عنوان پایان نامه: بررسی جامعه شناختی جایگاه زن در اسلام، راهنما دکتر باقر ساروخانی، مشاور دکتر علی‌اکبر ناطق‌پور.
- دکتري فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق (ع)، عنوان پایان نامه: جایگاه عقلانیت در فلسفه فرهنگ و ارتباطات اسلامی: نقد عقلانیت ارتباطی هابرماس بر مبنای تفسیر علامه طباطبایی از عقلانیت در قرآن کریم، راهنما و مشاور دکتر داود فیرحی، دکتر عماد افروغ.
- مجوز تدريس انقلاب اسلامي و ريشه‌ها از معاونت اساتيد معارف نهاد رهبري.
ه – امتيازات علمي
- اخذ تنديس ملي فداکاري در مقطع دکتري، 29 آذر سال 1385.
- استاد پژوهشگر نمونه دانشگاه باقرالعلوم(ع) در سال1386 و 1388.
- دانشجوي پژوهشگر نمونه دانشکده ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) در سه سال متوالي 86-85-84
- ریاست پژوهشکده مطالعات دینی فرهنگ، در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
- سردبیر و عضو هیات تحریریه فصلنامه دین و رسانه، رواق هنر و اندیشه سابق
- سردبير فصلنامه علمی- پژوهشی شيعه شناسي ازشماره 1 تا 10 .
- عضو شوراي پژوهشي پژوهشكده ارشاد اسلامي از سال 1387.
- عضو شوراي تخصصي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي از سال 1389.
- عضو هیات مدیره انجمن مطالعات اجتماعی حوزه علمیه قم.
ـ عضو هیات موسس انجمن تبلیغ و ارتباطات حوزه علمیه قم.
- عضو هيات تحريريه فصلنامه نامه قم سال 83-79
- عضو هيات علمي در دانشگاه باقر العلوم(ع) از سال 1378
ـ مدیر گروه تربیتی اجتماعی (نیازشناسی و رصد تبلیغ)، پژوهشکده باقرالعلوم (ع)، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی.
ـ عضو نخبگان و مبلغان برتر دفتر تبلبغات اسلامی، با کد 100288
- مدير گروه ارتباطات و تبليغ (با تاكيد بر حج)، دانشگاه علوم قرآن و حديث، قم.
- مدير گروه مطالعات روحانيت در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي از سال 87
ـ مشاور پژوهشي ارشاد اسلامي به مدت چهار سال از 78 تا 83
 ـ ناظر دومین و سومین همایش علمی پژوهشی " منزلت خانواده و سبک زندگی در فرهنگ رضوی" در استان زنجان، سال 1392 و 1393.
و – پايان نامه هاي راهنمايي شده در مقطع کارشناسي ارشد:
- اسلام و محيط زيست، علي‌جان حسني، جامعه المصطفی العالمیه، 2/4/1384.
- آسیب شناسی تبلیغ دین در محیط‌های نظامی با تاکید برخدمت وظیفه عمومی، مجتبی منصوریان، دانشگاه باقرالعلوم (ع)
- اصول ارتباطات و تبلیغ در قرآن، فرح علمی‌فرد، سطح 3، مرکز مدیریت حوزهای علمیه خواهران،1387
- اصول حاکم بر تبلیغ از دیدگاه امام باقر (ع) و امام صادق (ع)، میریوسف موسوی، جامعه المصطفی العالمیه،
- الگوي مديريت پيام از ديدگاه قرآن، داود بشيرزاده، دانشكده صدا و سيماي قم، دی 1391
- اهميه العائله في الاسلام و مدي فعاليتها، عبدالستار ناصري، جامعه المصطفی العالمیه،  1384
ـ اهمیه العائله فی الاسلام و مدی فعالیتها، عبدالستار ناصری، جامعه المصطفی العالمیه، 14/10/1384.
- بازخوانی تصویر روحانیت در سینمای ایران (مورد مطالعه : فیلم های زیر نور ماه، مارمولک، طلا و مس)، مصطفی محمدی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)،  
- بررسي آسيب شناختي مجالس ترحيم در شهر ياسوج، حجت يزداني مقدم، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 17/3/13.
ـ بررسی مردم‌شناختی مراسم سه‌شنبه شب‌های مسجد مقدس جمکران، سید محمدحسین اخوان، دانشگاه باقرالعلوم(ع)،
ـ بررسی آسیب‌شناخی وضعیت کنونی مساجد ایران از منظر نخبگان حوزوی و دانشگاهی، داشگاه باقرالعلوم(ع)، مسلم کاشانی‌زاده، 13/7/1391.
- بررسی الگوی ارتباطات میان فرهنگی اسلام و مسیحیت با تاکید برقرآن کریم، حامد اهتمام، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، 1/12/1392.
- بررسی انتقادی مبانی معرفت شناختی مکتب مطالعات فرهنگی بیرمنگام، حسین حاج‌محمدی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 17/10/1392.
ـ بررسی انسانشناختی مناسک مذهبی در فرهنگ عامه: مطالعه موردی مراسم چنار خونبار زرآباد الموت قزوین، بهرام کلهر، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 27/7/1393.
ـ بررسی تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر وقوع و تکوین انقلاب‌های عربی: مطالعه موردی تونس و مصر، فاطمه عباس‌پناه قصر، دانشگاه مفید، 26/3/1393.
ـ بررسی جامعه شناختی حجاب در بین دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر قم، اکرم ذبیحی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 15/12/1392.
ـ بررسی خط‌مشی‌های تامین امنیت‌فرهنگی در قرآن، اسماعیل امامی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)،
- بررسی دیدگاه رویکردهای پدیدارشناختی کجروی بر اساس قرآن و روایات، روح الله هژبری، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 27/12/1390
- بررسی زمینه‌های اجتماعی ظهور و ترویج جریان‌های عرفان نما در دهه اخیر، سید علی‌اصغر میرخلیلی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)،7/12/1390
- بررسي علل پيدايش دين (با تاکيد بر انديشه شهيد مطهري)، محمدهادی رحمانی، جامعه المصطفی،  1385.
ـ بررسی فرصت‌ها، چالش‌ها و بایسته‌های تبلیغ دین در اینترنت، محمدجواد غفوری‌فرد، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 14/7/1393.
ـ بررسی کارکردهای ارتباطی مسجد از منظر آیات و روایات با تاکید بر مسجدالحرام، دانشگاه قرآن و حدیث، مهدی پرنیان، 7/11/1393.
- بررسی مصادیق و مستسنیات غیبت در رسانه‌های ارتباط جمعی، سعید احمدی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)،
- بررسی نحوه خوانش مخاطبان از قالب برنامه‌های گفتگوی مذهبی در سیمای جمهوری اسلامی ایران، سمانه قربانی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 28/3/1393.
- بررسی نگرش دانش آموختگان حوزوی به لباس روحانیت، اصغر اسلامي تنها، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 14/11/1389.
- بررسي وي‍‍ژگي‌هاي پيام‌فرست در تبليغ ديني از ديدگاه قرآن كريم، دانشكده صدا و سيما، جواد دلاوري، 3/7/1392.
- تحلیل جامعه آرمانی در اندیشه امام سجاد (ع) با تاکید بر صحیفه سجادیه، سعید مقدم، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 26/1/1391.
ـ تحلیلی بر سیره ارتباطات میان فردی حضرت زهرا (س)، محمدجواد منصورسمائی، دانشگاه قرآن و حدیث، 30/6/1393.
ـ تفسیر ارتباطی نمادهای حج (کعبه، عرفات، مشعر، منا)، اصغر عزیزی‌پور، دانشگاه قرآن و حدیث، 10/12/1393
ـ راهبردهای همزیستی مسالمت‌آمیز شیعه و سنی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای، محمد شعبانی، داشگاه باقرالعلوم(ع)
- روش شناخت اجتماعی در قرآن با تاکید بر تفسیر المیزان و نمونه، فاطمه امین پور، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 3/11/1388.
- طراحی الگوی مطلوب ارتباط روحانیت با نسل جوان با تاکید بر دیدگاه آیت الله جوادی آملی، سید عباس حسینی، دانشگاه باقرالعلوم(ع) ، 4/7/1392.
ـ ظرفیت‌ها و چالش‌های ارتباطات گروهی در تبلیغ (مورد مطالعه: خواهران مبلغه)، سیده معصومه جوادی، داشگاه باقرالعلوم(ع)
- عدالت اجتماعي در انديشه امام علي عليه‌السلام، محمدصادق اميني، جامعه المصطفی،  1384
- فلسفه اجتماعي قصاص و بررسي انتقادي اشکالات مخالفين، فیاض، جامعه المصطفی‌العالمیه، 1384
- كاركردهاي رسانه‌اي آئين حج از منظر آيات و روايات، دانشكده صدا و سيماي قم، مهدي رحمانزاده، دی 1391.
ـ کارکردهای ارتباطی تولی و تبری در حج، دانشگاه قرآن و حدیث، سید اسماعیل موسوی،25/3/1393.
ـ مبانی انسان‌شناختی جامعه پذیری دینی از منظر علامه طباطبایی، مهدی طالعی اردکانی، داشگاه باقرالعلوم(ع)، 7/7/1395.
ـ معناشناسی محرمات احرام و کارکردهای ارتباطی آن، محمد مهدوی، دانشگاه قرآن و حدیث، 27/11/1393.
ـ نقش ارتباطات غیرکلامی در انتقال معنا با تاکید بر سیره نبوی، عصمت یاوری، داشگاه باقرالعلوم(ع)
- نقش خانواده مسلمان در عصر جهانی شدن (با تاکید برجامعه پذیری فرزندان)، مریم جوکار، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 7/9/1387.
ـ نقش رسانه ملی در امنیت جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر 1391- 1386، حمید کوچکی، دانشگاه مفید، 25/10/1392.
- نقش زن در مشارکت سیاسی از منظر قرآن و روایات، زهرا علمی‌فرد، سطح 3، مرکز مدیریت حوزهای علمیه خواهران،1387
- یهود در قرآن، صغری محمدی، سطح 3، مرکز مدیریت حوزهای علمیه خواهران، 1389
ز -  پايان نامه هاي مشاوره شده در مقطع کارشناسي ارشد
- اصول حاکم بر مخاطب شناسی قرآن کریم از منظر جایگاه مخاطب در پیام رسانی، قاسم کرباسیان، دانشکده صدا و سیمای قم، 1391.
- آسیب شناسی اجتماعی عزاداری‌های شیعیان (مطالعه موردی جوانان شهر اصفهان)، امیر پرچمی، دانشگاه قم، 1389.
- آسیب شناسی انقلاب اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری، جعفر بهمنی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)،
ـ بازنمایی ارتباط والدین با فرزندان در سینمای پس از انقلاب از منظر اسلام، منیره اولیایی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)،
 ـ بررسی و نقد «فلسفه تاریخ» در اندیشه دکتر علی شریعتی، محمدجواد حیدری، جامعه المصطفی العالمیه، 29/11/1386.
ـ بررسی نقش تبلیغ سنتی دین در جامعه کنونی، روح الله عباس‌زاده، ، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 29/6/1390.
ـ الگوی هنجاری ارتباطات انسانی در اندیشه آیت الله جوادی آملی، محسن ناصحی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)،
- بازنمایی الگوی شخصیتی مرد در سیمای جمهوری اسلامی و تطبیق آن با معیارهای موجود در فرهنگ سنتی و مذهبی ایران، رفیع الدین اسماعیلی کریزی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 3/10/1391.
- بررسی انتقادی ارزش‌های خبری بر اساس مبانی اسلامی، مجتبی سلطانی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 27/7/1391.
- بررسی انتقادی مکتب تضاد از منظر حکمت صدرایی، محمد کاظم کریمی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 4/4/1390.
ـ بررسی تاریخی زمینه‌ها و پی‌آمدهای مناظرات شیعه و سنی در بغداد از قرن سوم تا پنجم هجری قمری، سید احسان یگانه، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 1393.
- بررسی جامعه شناختی فمینیسم در ادبیات ایران معاصر، سید حسین فخرزارع، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 9/2/1389.
- بررسی جایگاه عفت در ارتباطات میان فردی از منظر آیات و روایات، زینب واعظی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 9/2/1395.
ـ بررسی ظرفیت‌های تبلیغی حج، محسن محمدی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 27/10/1391.‌
- بررسی حقوق مخاطب در آموزه‌های نبوی، مریم عالی زاده، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، ....
- بررسی رابطه میزان استفاده از اینترنت با روابط خانوادگی(مورد مطالعه: دانشجویان متاهل دانشگاه-های قم)، طاهره فاطمی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 6/4/1392.
ـ بررسی سنت‌های الهی ناظر بر انحرافات اخلاقی از دیدگاه قرآن با تاکید بر تفسیر المیزان، سجاد عرفان، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 22/3/1393.
- بررسی شیوه‌های تاثیرگذاری قرآن کریم بر مخاطب، اسماعیل صابر کیوج، دانشکده صدا و سیمای قم، 1389.
ـ بررسی عوامل بزه سرقت در جامعه کنونی جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای مقابله با آن از منظر آیات و روایات، میرحجت حبیبی سرگزه، سطح 3 حوزه قم، 20/11/1393.
- بررسی نقش تواضع در شکل‌گیری و تقویت ارتباطات میان‌فردی از منظر آیات و روایات، معصومه سلیمانی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 16/9/1395.
ـ بررسی انتقادی بازنمایی عفاف در ارتباطات زن و مرد در سینمای پس از انقلاب از منظر اسلام، حفیظه مهدیان، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، 13/6/1393.
- بررسی نقش حسینیه اعظم زنجان در ترویج دینداری این شهر، سیدعلی هاشمی، دانشگاه قم، 1388.
ـ بررسی نهاد خانواده در اصفهان عصر صفوی، ایوب نورالهی، رشته تاریخ اسلام، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 26/11/1393.
ـ بررسي انتقادي بازنمايي زنان شاغل و خانه‌دار در سينماي پس از انقلاب از منظر اسلام، حكيمه مهديان، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، 20/2/1395.
- بررسي کارکردهاي اجتماعي انتظار مهدي(عج) در ايران، محمدصادق رباني خوراسگاني، موسسه آموزشی امام خمینی، پائيز 1386.
- بررسي و نقد فلسفه تاريخ در انديشه دکتر شريعتي، محمدجواد حيدري، جامعه المصطفی،  بهمن1386
- پایگاه اجتماعی زنان در قرن نخست هجری، علی حسن‌خانی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 12/7/1391.
- تحلیل ارتباطی مناظرات امام رضا(ع) با تکیه بر اعتبار منبع پیام، حسن عباسی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 29/8/1390.
ـ روش‌شناسی تطبیقی اندیشه آرمان‌شهری در آرای تامس‌مور، توماسو کامپانلا و فارابی، محمد صیدالی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)،
- زمینه‌ها و عوامل فرهنگی گسترش تشیع از سقوط عباسیان تا ظهور صفویه با تاکید بر نظام تبلیغی شیعیان، طاهره مشعل‌پور، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 1393.
 ـ سیره ازدواج ائمه معصومین (ع)، سیداحمد جلالی آهنگر کلایی، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، 20/3/1394.
- سیره اهل‌بیت (ع) در زمینه ماندگاری و انتقال پیام عاشورا، محمدعلی رحیمی‌ثابت، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 7/11/1388.
- شاخص‌های فرهنگی جامعه مطلوب از دیدگاه قرآن، سید علی هاشمی مزرعه، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 18/12/1389.
- جامعه و عقلانیت در اندیشه ابونصر فارابی و یورگن هابرماس، مهدی جعفری، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 8/4/1389.
- عوامل موثر بر انحرافات اجتماعی از دیدگاه امام علی(ع)، احمد سالمی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 25/11/1390.
ـ خط‌مشی ارتباطات میان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه آیت الله خامنه‌ای، محمدرضا زمانی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 3/10/92.
- قشربندی اجتماعی در اندیشه امام خمینی(ره)، مجتبی روحانی‌زاده، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 15/12/1387.
- کارکردهاي اجتماعي مسجد در عهد رسول‌الله و دوران معاصر، حسين‌علي عربي، موسسه آموزشی امام خمینی(ره)، 1386
- گونه‌شناسی رویکردهای مختلف در مطالعه انقلاب اسلامی ایران، مریم استیری، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 30/11/1387.
- مسئوليت اجتماعي انسان از ديدگاه قرآن، سيد محمد ضياء حسني، جامعه المصطفی، 1389
- معناکاوی انتقادی نمادهای انحرافی موجود در کشور ایران، علی عاشوری، دانشگاه باقرالعلوم (ع)
- نقش انقلاب اسلامی در تغییر ساختارهای فرهنگی- اجتماعی، مهدی آقابابایی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 1/8/1390.
ـ نقش هیآت مذهبی در راهبری دینی جوانان، سیدمحمد آقامیری، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، سطح سه، 29/3/1393.
 و موارد ديگر ...
ح – پایان نامه‌های راهنمایی و مشاوره شده در مقطع دکتری
ـ نظریه هنجاری رسانه‌های جمعی از منظر قرآن کریم، روح الله عباس‌زاده، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، راهنما،
ـ جایگاه مدارا در سیاستگذاری فرهنگی از منظر قرآن و روایات، میثم قمیشیان، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، راهنما،
ـ نقش رسانه ملی در کارآمدی سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران، مرتضی بابایی ساخمرس، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، راهنما،
ـ الگوی ارتباطات ميان‌فرهنگي در اسلام، دکتر حسن يوسف‌زاده، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، مشاور،  26/3/1394.
ـ الگوی زیست ارتباطی در جامعه اسلامی بر پایه مفهوم ولایت، دکتر عیسی جهانگیر، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، مشاور، 11/10/1395.
ـ بازخوانی و طراحی الگوی تعامل فرهنگی- ارتباطی مسجد و جامعه، سیف‌الله قنبری‌نیک، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، مشاور،
ـ تحلیل انتقادی مبانی معرفتی تفسیرگرایان در ارتباطات بین فرهنگی از منظر حکمت اسلامی، دکتر داود رحیمی سجاسی، دانشگاه باقر العلوم(ع)، مشاور،  13/3/1395.
ـ تحلیل جامعه‌شناختی پایگاه درآمدی راویان حدیث شیعی در عصر حضور، حامد محمدیان خراسانی، دانشگاه معارف اسلامی، مشاور،
ـ سیره نبی اعظم (ص) در مدیریت افکار، مرتضی دادور آلانق، دانشگاه معارف اسلامی، مشاور،
ـ ظرفیت‌های اندیشه سیاسی اسلام در تولید سرمایه اجتماعی در ایران معاصر، راضیه زارعی‌شرف، علوم سیاسی، مشاور، انشگاه باقر العلوم(ع)، 24/2/1394.
ـ مبانی اسلامی اخلاق رسانه، آفرین قائمی، مدرسی معارف، مشاور، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، 3/7/1393.
ط - نظارت برطرح‌های پژوهشی
- اسلام ، نظم و انضباط اجتماعی، حسن یوسف زاده، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1388.
- اسلام و توسعه فرهنگی، عوضعلی سعادت، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1389.
- بررسي دين در شبكه‌هاي ماهواره‌اي فارسي زبان و رابطه ميزان تماشاي ماهواره و تلقي از دين در بين جوانان شهر قم، پ‍ژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، مجري دكتر فردین عليخواه، 1391.
-  ارائة الگوي انديشه اجتماعي مسلمين (با تأكيد بر فراتحليل مطالعات انجام شده)، پ‍ژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، مجريان دكتر محمدحسين پورياني و دکتر سيدحسين فخرزارع،
- بررسی کارکردهای اجتماعی و فرهنگی شوراهای دانش آموزی در واحدهای آموزش متوسطه عمومی استان قم، حمید جعفریان یسار، دانشگاه قم، 1388.
- جمعیت در منابع اسلامی: جهت تدوین سیاست های کلی، دکتر محمدحسین پوریانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1391
- مقایسه نظام‌های ارزشی نوجوانان با والدین در شهر قم، جواد مصرآبادی، ارشاد اسلامی قم، 1381.
ي– دروس تدريس شده
1- مقطع دکتری
ـ جامعه شناسی خانواده، جامعه المصطفی العالميه.
ـ نظریه‌های ارتباطات، دانشگاه باقرالعوم (ع).
ـ جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، دانشگاه باقرالعوم (ع).
ـ نظریه‌های فرهنگی معاصر، دانشگاه باقرالعوم (ع).
ـ ارتباطات و خانواده، جامعه المصطفی العالميه.
ـ بررسی احادیث اجتماعی، جامعه المصطفی العالميه.
ـ حوزه‌های جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم.
2- مقطع ارشد: دانشگاه باقر العلوم(ع)
- روش تحقيق(1)
- نظريه‌هاي جامعه شناسي
- جامعه شناسي انقلاب
- تبليغ و ارتباطات
- مردم شناسي شيعيان / دانشگاه قم
- انسان شناسی فرهنگی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)
- انسان شناسی فرهنگی ایران
- نظریه‌های ارتباطات
- مفاهيم اجتماعي قرآن كريم،
3- مقطع کارشناسي:
- نظريه هاي جامعه شناسي
- جامعه شناسي ارتباطات جمعي
- مباني جامعه شناسي(1) و (2)
- جامعه شناسي انقلاب
- جامعه شناسي انحرافات
- مباني مردم شناسي
- نظریه های ارتباطات

Powered by TayaCMS