در کنگره بزرگداشت دانشمند ریاضیدان کرج ابودلف صورت گرفت

این موضوعات را نیز بررسی کنید: