نشست ارائه برنامه‌های اداره کل بانوان سازمان تبلیغات اسلامی

ارائه دهنده: جناب آقای حسن زاده

زمان: دوشنبه 17 آذرماه 1399 ساعت 15