گفتمان مسلئه حجاب(لطفی)19

گفتمان مسلئه حجاب(لطفی)19

گونه شناسی ذهنیت مجریان و سیاستگذاران حجاب

آقای لطفی نیز به عنوان پژوهشگر مطالعات سیاستی و دانشجوی دکترای سیاست فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم (ع) در مورد بازیگران عرصه سیاستگذاری در مورد حجاب به ارائه نظر پرداخت:

“عرصه ی سیاستگذاری در مورد حجاب بازیگران مختلفی دارد و مجریان و سیاستگذاران، اصلی ترین بازیگران هستند. در این ارائه قصد دارم به شناخت ذهنیت مجریان و سیاستگذاران حجاب بپردازم چون نادیده گرفتن ذهنیت ما را دچار خطا می کند. به واقع چرا وضع موجود عفاف و حجاب و پوشش مردان و زنان روند نزولی پیدا کرده؟ مگر ما در این حوزه سیاست مشخصی نداریم؟ ما ١٢۵ مجموعه ی سیاستی داریم که مصوبه ۴٢٧ شورای عالی انقلاب فرهنگی ٢۶ دستگاه را مکلف کرده اما این سیاست ها اجرا نمی شود و با تحقیقاتی که انجام دادیم، متوجه شدیم دلیل عدم رعایت سیاست ها، وجود اختلاف نظر میان مسئولان است و علت اختلاف نظر مسئولان هم وجود ذهنیت های مختلف می باشد.”

او اضافه کرد:

“حدود ١۴٠٠ خبر را بررسی کردیم و ۴٠ صحبت را مورد سنجش قرار دادیم و در نهایت به این دسته بندی گونه شناسی ذهنیتی مجریان حجاب دست یافتیم؛  اولین دسته ی ذهنیتی، اجراگرایان هستند که معتقدند ما سیاست هایی را داریم اما خیلی روی اجرای سیاست تأکید دارند و می گویند نهاد متمرکز مسئول می خواهیم که در صورت اختلاف نظر، رأی آن نهاد فصل الخطاب باشد. گروه دوم خط مشی گرایان هستند، این گروه می گویند سیاست مشخص و پایدار نداریم و رهبری واحد می خواهیم و از سیاستگذاران و مجریان فرهنگی ناراضی اند و معتقدند این ها صرفا نظر می دهند، گونه سوم نگرش گرایان اند، دغدغه ی آن ها این بود که مجریان و سیاستگذاران باید بین بد حجابی از روی عمد و غیر عمد تفاوت قائل شوند. گروه بعدی عامه گرایان اند که می گویند باید در قانون عفاف و حجاب، بر مردم تأکید داشته باشید و تذکر لسانی را مهم می دانند. گروه متحیریان نیز حرف های خوبی از جاهای مختلف آورده اند، اما مبنای مشخصی ندارند. به خاطر همین اسم متحیریان را برای آن ها انتخاب کردیم. در نهایت دلیل اختلاف نظرها را متوجه شدیم و آن کج فهمی از مسأله عرف و شرع، تفاوت در بینش ها و اختلافات خط مشیی و اجرایی می باشد. همچنین بر اساس اختلاف نظرها به توصیه های تبیینی و تبلیغی، پژوهشی و خط مشیی رسیدیم که اگر این توصیه ها عملی شود امید است به همگرایی نزدیک شده و اجماعی صورت گرفته و به اقدام هم برسیم.”

 

Powered by TayaCMS