عنوان :  تاثيرات جهاني شدن بر امنيت جمهوري اسلامي ايران


تأ ليف : غلامرضا محمودي ميمند

موضوع کتاب: امنیت ملی

نوع کتاب :  سیاسی -امنیتی    

چكيده کتاب: 


جهاني شدن از آنجا كه آينده جهان در قرن بيست و يكم را به ميزان زيادي تحت تأثير قرار خواهد داد. پديده‌اي بسيار حساس و با بار امنيتي بالا ارزيابي مي‌گردد. بر اين اساس تأمّل در خصوص ماهيّت و پيامدهاي ناشي از آن براي حيات سياسي ـ اجتماعي انسان رسالتي خطير به شمار مي‌آيد، كه سياستمداران و انديشمندان علاقه‌مند به امر سياستگزاري و تدوين راهبرد بناچار بايد به آن عطف توجه نمايند.
از منظر امنيتي به طرق متعددّي مي‌توان به بررسي جهاني شدن همّت گمارد كه از اين ميان دو رويكرد پيامدنگر و ماهيّت نگر از اهميّت خاصي برخوردارند. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن اهميت فوق، با رويكرد پيامدنگر به طرح اين سؤال پرداخته است كه، تأثيرات جهاني شدن بر امنيّت ملّي جمهوري اسلامي ايران چيست؟ در پاسخ به اين پرسش، فرضية ذيل را به آزمون مي‌گذاريم: جهاني شدن باعث افزايش چالش‌ها در زمينه‌هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي و ايجاد فرصت‌هاي امنيتي  در موارد مذكور مي‌گردد. براي ارزيابي اين فرضيه، فصولي را طرّاحي كرديم. در فصل اول، ابتدا به تعريف مفاهيم اصلي فرضيه، يعني امنيت ملي و جهاني شدن پرداخته شد و سپس چارچوب نظري پژوهش كه مبتني بر نظرية امنيتي سازه‌ گرايان (تكوين گرايي اجتماعي) است ارائه شده است.
در فصل دوم براي تبيين تأثيرات جهاني شدن بر بُعد سياسي امنيت ملّي جمهوري اسلامي ايران، ابتدا، ماهيت جهاني شدن سياسي، و تحولات صورت گرفته در مفهوم حاكميت ملّي مورد بررسي قرار گرفته و سپس ضمن اشاره به تقسيم‌بندي دولتها از منظر باري بوزان، به چالش‌ها و فرصت‌هاي ناشي از جهاني شدن بر بُعد سياسي امنيت ملّي جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها پرداخته شد.
و سپس در فصل سوم، براي تبيين تأثيرات جهاني شدن بر بُعد فرهنگي امنيت ملّي جمهوري اسلامي ايران، ابتدا مباحثي پيرامون جهاني شدن فرهنگ مطرح گرديده و سپس مطالبي در رابطه با جهاني شدن و هويت ملي، و ارتباط فرهنگ و امنيت، چالش‌ها و فرصت‌هاي ناشي از جهاني شدن بر بعد فرهنگي امنيت ملّي بيان شده است و سرانجام در فصل چهارم براي تبيين پيامدهاي جهاني شدن بر بُعد اقتصادي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران، ابتداء ماهيت جهاني شدن اقتصاد و امنيت اقتصادي، و وضعيت فعلي اقتصاد ايران در آستانه و رود به (wto) مورد بررسي قرار گرفت.
و سپس به تبيين چالش‌ها و فرصت‌هاي ناشي از جهاني شدن اقتصاد بر بعد اقتصادي امنيت ملّي پرداخته شد. و در خاتمه به نتيجه‌گيري و اثبات فرضيه پژوهش پرداخته شده است.
فهرست مطالب

بخش اول:
فصل اول: امنیت 

فصل دوم :جهانی شدن

فصل سوم:چارچوب نظری با تکیه بر مطالعات امنیتی

بخش دوم :

فصل اول : جهانی شدن سیاست

فصل دوم : چالش ها و فرصت های ناشی از جهانی شدن

فصل سوم:امنیت فرهنگی در عصر جهانی شدن