طرح نامه حمایت از پایان نامه ها

طرح نامه حمایت از پایان نامه ها

لینک دانلود متنpdf

الف ـ بیان مسئله (شامل تشریح ابعاد، حدود مسئله، معرفی دقیق آن، بیان جنبه­های مجهول و تعریف متغیرهای مربوط به سؤالات تحقیق):

 

 

 

ب ـ سوابق مربوطه: (بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع و نتایج تحصیل شده در داخل و خارج در رابطه با مسئله تحقیق)

 

 

 

ج ـ اهداف تحقیق: (شامل اهداف علمی، کاربردی و ضرورتهای خاص انجام تحقیق) 

 

 

د ـ سؤال یا فرضیات تحقیق:

 

 

هـ ـ روش تحقیق و مراحل انجام آن: (بطور دقیق جامع و نمونه آماری و روش تحقیق بیان شود)


 

و ـ جنبه جدید و نوآوری طرح:

 

 

نام و نام خانوادگی دانشجو:                                              تاریخ:                         امضاء:

نام و نام خانوادگی استاد راهنما:                                         تاریخ:                         امضاء:
 

Powered by TayaCMS