صَرمة بن ابى انس

صَرمة بن ابى انس

صَرمة بن ابى انس
نام او صرمة بن مالك و كنيه اش ابوقيس است و از طايفه بنى نجار قبيله خزرج و اهل مدينه بود. صرمه يكى از نوابغ دوران جاهليت بود كه در جستجوى دين حقيقى برآمد و زمانى تصميم گرفت تا دين ترسايان را بپذيرد، اما گويا نپسنديد و از اين كار خوددارى كرد. او همواره مى گفت كه خداى ابراهيم خليل علیه السلام را مى پرستم. او هرگز بت نپرستيد و رهبانيت و انزوا را اختيار نكرد. لباس مويين مى پوشيد و غسل جنابت مى كرد و در زمان حيض زنان از آنان دورى مى كرد و اطاقى را مسجد خود قرار داده بود كه افراد جنب و حائض در آن راه نداشتند. وقتى كه پيامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم به مدينه هجرت فرمود، صرمه در حالى كه پيرمردى كهن سال بود، اسلام آورد و از مسلمانان بلند رتبه شد. سایر محورهای این مقاله که محقق محترم آن را مورد بررسی قرار داده اند عبارتند از:

1.  عقايد صَرمه در دوران جاهليت
2. اشعار صرمه
3. صرمه و تغيير حكم روزه

Powered by TayaCMS