حجت الاسلام و المسلمین دکتر کريم خان‌محمدي مدیر گروه تربیتی اجتماعی (رصد و نیازسنجی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر کريم خان‌محمدي مدیر گروه تربیتی اجتماعی (رصد و نیازسنجی  حجت الاسلام و المسلمین دکتر کريم خان‌محمدي متولد 1349 به شماره شناسنامه 894 ، صادره از زنجان ، داراي سوابق تحصيلات حوزوي و دانشگاهي مورد اشاره در ذيل:

 الف – مقالات ارائه شده در سمينارها
1-    سمينارهاي بين المللي    
- دراسة علمية اجتماعية لظاهره الشجره التي تقطر دماً المعروفة بالفارسية(چنار خونبار )، ملتقي الطف العالمي و الثقافي الدولي الثاني، وزاره التعليم العالي و البحث العلمي، الجامعه المستنصريه، عراق، مورخ (31/1/2011م، و 1/2/2011م مصادف با 26 و 27صفر1432 و11و12بهمن 1389)
- عناصر پايداري فرهنگ ايراني در مواجهه با فرهنگ‌هاي بيگانه، همايش بين المللي ايران فرهنگي: گذشته ، حال و آينده، روزهاي 23،24 دي‌ماه1387 هجري خورشيدي،  دانشگاه تهران.
2- سمينارهاي ملي و نشست‌های علمی
ـ  بازنمایی شیعه در رسانه‌های غربی و نقش حج در اصلاح آن، پژوهشکده حج و زیارت، 14/11/1392.
ـ آثار اجتماعی ارتباطات دینی، تهران، پژوهشگاه باقرالعلوم (ع)،7/11/1387.
- بررسي پديده چنار خونبار زرآباد قزوين، سمينار ارتباطات و دين عاميانه، دانشگاه تهران، سال20/2/1385.
ـ پدیدارشناسی نمادهای دینی، بیست ویکمین نشست عاشورا پژوهی «چهل منزل تا اربعین»، مجتمع شهید فهمیده، 27/2/1386.
ـ عقلانیت وحیانی در نظام معرفتی قرآن کریم، پژوهگاه فرهنگ و علوم اسلامی، قم، 19/12/1392.
- دولت کريمه جامعه توسعه يافته، اجلاس دوسالانه حضرت مهدي (عج) ، زاهدان، سال 1378.
ـ سبک زندگی رضوی، همایش ملی خانواده و سبک زندگی، زنجان، 20/6/1392.
ـ مفهوم شناسی عقلانیت و دور باطل آن در غرب، انجمن مطالعات اجتماعی حوزه علمیه قم، سه شنبه  24/2/1392.
- مشارکت سياسي زنان در انديشه اسلامي، همايش نقش زن در گفت و گوي تمدنها، تهران، مرکز امور مشارکت زنان رياست جمهوري،3/11/1379
- رسانه تلويزيون و سکولاريسم، پيش همايش رسانه مدرن و سکولاريسم؛ پژوهشکده صدا و سیما، 6/2/1286.
ـ صدور انقلاب(روندها- پيامدها) با تأکيد بر نامه رهبر انقلاب، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با مشارکت پژوهشکده باقرالعلوم(ع)، سه شنبه مورخ 28/11/1393، پژوهشکده باقرالعلوم قم.
ـ فرهنگ و تکنولوژی، پژوهگاه فرهنگ و علوم اسلامی، قم، دوشنبه 25/12/1393.
ـ همدلی و هم زبانی دولت و ملت؛ مولفه های فرهنگی- اجتماعی، پژوهگاه فرهنگ و علوم اسلامی، قم، دوشنبه 4/3/1394.
ـ  برگزاری کرسی ترویجی با عنوان: وفاق و همدی از منظر قرآن کریم، پژوهگاه فرهنگ و علوم اسلامی؛ 14/10/1394.
ـ برگزاری کرسی ترویجی با عنوان: بایسته های فرهنگی و اجتماعی انتخابات و رسالت روحانیت؛ 5/11/1394.
ـ نقش حج در فرهنگ‌سازی جامعه، پژوهشکده حج و زیارت، قم، چهارشنبه 4/6/1394.
ب- مقالات چاپ شده در مجلات علمي/ کتب و مجموعه مقالات
1- تفكرات نظرى پيرامون تنزل جايگاه زنـان در جوامع اسلامـي، فصلنامه علوم سياسي زمستان 1378، شماره7 .
2- مبانى جامعه شناسى در قرآن، فصلنامه علوم سياسي، زمستان 1380، شماره 15 .
3- تحليل جامعه شناختي مناسك مذهبي در فرايند جهاني شدن (مطالعه موردي مناسك قالي شويان مشهد اردهال) فصلنامه علمی پژوهشی شيعه شناسي،  سال 1385 ، شماره13 .
4- آسيب ‌شناسى انقلاب اسلامى ايران از ديدگاه امام خميني ‌قدس سره،‌ فصلنامه علوم سياسي، زمستان 1381 شماره 20 .
5- برآمدن شيعه و تشيع در انديشه شهيد صدر، فصلنامه شيعه شناسى، سال اول، شماره 3 و 4 ، پاييز و زمستان 1382.
6- قشربندى اجتماعى از ديدگاه امام على(ع)، فصلنامه علوم سياسي، زمستان 1379،  شماره 11
7- تبيين موقعيت زن در تمدن هاى قبل از اسلام، فصلنامه فرهنگنامه زنجان، سال 1380، ش 7-6 پاييز 1380، صص64-49 .
8- شاخص هاي توسعه در جامعه آرماني عصر ظهور (عج)، فصلنامه نامه قم، سال پنجم، تابستان 1381، ش 17و18، صص98-85 .
9- خردورزي زن در انديشه امام علي (ع)، فصلنامه نامه قم، سال چهارم،تابستان 1380 ،ش 14.
10- اسلام ، غرب و رسانه ها ، فصلنامه علمی پژوهشی علوم سياسي ، سال نهم، زمستان 1385، ش 36.
11- جامعه اطلاعاتي و دين ، فصلنامه علمی ترویجی رسانه، تابستان 1384 ، ش 62 .
11- جامعه اطلاعاتي و دين اسلام، فصلنامه ره آورد نور، زمستان 1384، ش13، به نقل از رسانه.
12- پدرتباري در جامعه اسلامي(1) ،پيام زن ، سال سوم ، خرداد 1380 ، ش3.
13-  پدرتباري در جامعه اسلامي(2) ،پيام زن ، سال سوم ، خرداد 1380 ، ش 5 .
14- بررسي فرايند اسلامي کردن دانشگاهها در ايران(با رويکرد سياستگذاري فرهنگي)، فصلنامه علمی- ترویجی دانشکاه اسلامي، پائيز و زمستان 1385، ش 32-31.
15- جامعه پذيري ديني در جامعه اطلاعاتي، فصلنامه علمی- پژوهشی شيعه شناسي، زمستان 1385، ش16.
16- الگوي ارتباطات درقرآن کريم، فصلنامه علمي- ترويجي دانشگاه اسلامي، سال يازدهم، بهار 1386، ش33.
17- آينده اديان در چشم انداز جهاني، فصلنامه علمي- تخصصي انتظار، سال هفتم، تابستان1386، ش 21 .
18- تعين اجتماعي مشارکت سياسي زنان در انديشه معاصر تشيع، فصلنامه علمی- پژوهشی شيعه شناسي، سال پجم، تابستان1386، ش18.
19- رويکرد انتقادي به پديده جهاني شدن، فصلنامه علمی پژوهشی علوم سياسي، پائيز 1386، ش39.
20- تحليلي برسيره ارتباطات ميان فردي پيامبر اکرم (ص)، فصلنامه علمی پژوهشی تاريخ اسلام، بهار 1388، شماره 37.
21-  زلزله بم و لزوم بازسازي انديشه ها، نشرِيه همراه، بسيج اساتيد، سال 1382.
22- سرمقاله‌هاي فصلنامه شيعه شناسي شماره های 5-4-3-2 ، و سرمقاله‌های فصلنامه دین و رسانه
23- مشارکت سياسي زنان، کتاب، زنان وگفتگوي تمدنها: مقالات همايش نقش زن در گفت و گوي تمدن‌ها، تهران، مرکز امور مشارکت زنان رياست جمهوري،1382
24- عناصر فرهنگي پايداري ايرانيان، فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات ملي، سال دهم،شماره2، 1388،(ش پياپي38).
24- مفهوم شناسی توسعه و موانع آن از نگاه قرآن، فصلنامه الهیات اجتماعی، بهار و تابستان 1388، سال اول، شماره 2-1 .
25- جوانان در اندیشه امام خمینی ره (با رویکرد مخاطب شناسی)، مجموعه مقالات همایش روحانیت و نسل جوان، شماره سوم، پائیز 1388.
26- بررسي پديدارشناختي چنار خونبار الموت قزوين، فصلنامه علمي- پژوهشي شيعه شناسي، شماره 27، 1388.
27- چاه عریضه جمکران از خرافه تا واقعیت، (خان محمدی/ انواری)، فصلنامه علمي- پژوهشي شيعه شناسي، شماره37، 1391.
28- التفسیرالاجتماعی للشعائر الدینیة فی ظل العولمه، ترجمه: صالح البدراوی، مجله اطیاف، شتاء 2010، بغداد.
29- جستاری نظری بر امکان طرح جامعه شناسی دینی، (مجموعه گفتگو)، فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی، پیش شماره اول و دوم، در دو قسمت، پاییز 1389، زمستان1390.
30ـ جهاني سازي؛ تجاري سازي فرهنگي يا تنوع فرهنگي؟ (مطالعه موردي WTO و يونسكو(، قم، پ‍‍ژوهشكده باقرالعلوم(ع)، ارديبهشت 1389.
31ـ انديشه ارتباطي ابن‌خلدون و هابرماس، فصلنامه دين و رسانه، شماره 4، پاييز 1390،
32- مقایسه عقلانیت‌ارتباطی با عقلانیت‌وحیانی (بر اساس دیدگاههای هابرماس و علامه طباطبایی)، فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی، سال پانزدهم، شماره 57، بهار 1391، صص31-60.
33ـ نقد و بررسی زمینه‌های معرفتی و وجودی نظریه کارکردگرایی دورکیم، فصلنامه علمی پژوهشی معرفت فرهنگی اجتماعی، (مقدم/ خان‌محمدی) سال دوم، شماره 7، تابستان 1390.
34- درآمدی بر ارتباطات اسلامی در جامعه دینی: از علم دینی تا علم ارتباطات دینی، (خان‌محمدی/ رحیمی‌سجاسی)، ماهنامه علمی ترویجی معرفت، سال بیست و یکم، شماره 181، دی 1391، صص55-70.
35- آینده ادیان در چشم انداز جهانی، آینده پژوهی: پژوهشهایی در باره آینده، کتاب جمعی، چاپ اول، زمستان 1390، به نقل از فصلنامه انتظار.
36- روش تبلیغ چهره به چهره در سیره پیامبر اعظم (ص)، متون علمی آموزشی مبلغان/ ره توشه راهیان نور، ویژه رمضان، 1392.
37- بررسی تطبيقي مكتب انتقادي فرانكفورت و مطالعات فرهنگي بيرمنگام، فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی، شماره 62، تابستان 1392.
38- الگوی ارتباطی روحانیت با نسل جوان از منظر آیت‌الله جوادی‌آملی، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات فرهنگ - ارتباطات، (خان‌محمدی/ حسینی) سال پانزدهم، شماره 27، شماره مسلسل 59، پائیز 1393.
39- بررسی پدیدارشناختی سبک معماری  ایرانی اسلامی؛ (مطالعه موردی خانه عباسیان کاشان)، دو فصلنامه عمی پژوهشی جامعه شناسي هنر و ادبيات (خان‌محمدی/صدیقی/ بزرگ)، سال هفتم، شماره 2، پاييز و زمستان 1394.
40- روش‌شناسی انتقادی مکتب بیرمنگام، فصلنامه علمی تخصصی اسلام و مطالعات اجتماعی، (خان-محمدی/ حاج‌محمدی) سال اول، شماره 2، پائیز 1392.
41-  سبک زندگی حضرت ابوالفضل: الگویی بهینه، همایش سبک زندگی حضرت ابوالفضل العباس (ع)، زنجان، 1/3/1393.
42ـ رویکردهای سیاسی اجتماعی در فلسفه ملاصدرا،  فصلنامه علمی پژوهشی سیاست متعالیه، (کریمی/ خان‌محمدی) سال دوم، شماره 5، تابستان 1393.
43ـ مبانی انسان‌شناختی ارزش‌ها، مجله علمی ترویجی معرفت، (قائمی/ خان‌محمدی) سال بیست و دوم، شماره 191، آبان 1392.
44ـ كاربرد روش معناشناسی در مطالعه عقلانیت شيعي بر مبنای اندیشه تفسیری علامه طباطبایی، فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی، (فیرحی/ خان‌محمدی)، سال دوازدهم، تابستان 1393، شماره 46، صص47-72.
45ـ انسان‌شناسی قدمگاه: مطالعه‌ی موردی بیت‌النور، فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ رضوی، (خان-محمدی/ موذن) شماره 11، پاییز 1394.
46ـ سیره ارتباطی امام رضا (ع) از مدینه تا مرو، فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ رضوی، (خان-محمدی/ یوسفی)، سال دوم، شماره هشتم، زمستان 1393.
47ـ درآمدي بر مفهوم فلسفه «فرهنگ و ارتباطات»، فصلنامه علمی پژوهشی اسلام و مطالعات اجتماعی، سال اول، شماره چهارم، بهار 1393.
48ـ منابع معرفت‌شناختی ارزش‌ها، مجله علمی ترویجی معرفت، (قائمی/ خان‌محمدی) سال بیست و چهارم، شماره 208، فروردین 1394.

49ـ اخلاق اسلامیِ حریم خصوصی در شبکه‌های اجتماعی سایبر: (با تاکید بر واتس‌آپ)، فصلنامه علمی پژوهشی اسلام و مطالعات اجتماعی، (خان‌محمدی/ شاملی)،  سال سوم، شماره پانزدهم، زمستان 1396.

ج – طرح هاي پژوهشي
- مرجع الگوهاي هنري جوانان قم ، ارشاد اسلامي قم ، سال 1383 ، مجري طرح
- مفهوم شناسي جامعه شناسي ديني، دفتر تبليغات اسلامي، مجري طرح،
ـ جریان شناسی سیاسی – اجتماعی روحانیت حوزه علمیه قم، پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی، (به صورت مشاركتي)، سال 1389.
ـ آسیب‌شناسی فرهنگ مذهبی ایرانیان از منظر نخبگان حوزوی – دانشگاهی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ..
د – مدارج علمي
-  خارج فقه(آیت الله مکارم )
- خارج اصول(آیت الله سبحانی)
- کارشناسي پژوهشگری علوم اجتماعی از دانشگاه تهران 1375، عنوان پایان نامه: بررسی شاخص‌های توسعه از منظر اسلام، راهنما دکتر مصطفی ازکیا.
 - کارشناسي ارشد جامعه شناسي از دانشگاه تهران 1378، عنوان پایان نامه: بررسی جامعه شناختی جایگاه زن در اسلام، راهنما دکتر باقر ساروخانی، مشاور دکتر علی‌اکبر ناطق‌پور.
- دکتري فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق (ع)، عنوان پایان نامه: جایگاه عقلانیت در فلسفه فرهنگ و ارتباطات اسلامی: نقد عقلانیت ارتباطی هابرماس بر مبنای تفسیر علامه طباطبایی از عقلانیت در قرآن کریم، راهنما و مشاور دکتر داود فیرحی، دکتر عماد افروغ.
- مجوز تدريس انقلاب اسلامي و ريشه‌ها از معاونت اساتيد معارف نهاد رهبري.
ه – امتيازات علمي
- اخذ تنديس ملي فداکاري در مقطع دکتري، 29 آذر سال 1385.
- استاد پژوهشگر نمونه دانشگاه باقرالعلوم(ع) در سال1386 و 1388.
- دانشجوي پژوهشگر نمونه دانشکده ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) در سه سال متوالي 86-85-84
- ریاست پژوهشکده مطالعات دینی فرهنگ، در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
- سردبیر و عضو هیات تحریریه فصلنامه دین و رسانه، رواق هنر و اندیشه سابق
- سردبير فصلنامه علمی- پژوهشی شيعه شناسي ازشماره 1 تا 10 .
- عضو شوراي پژوهشي پژوهشكده ارشاد اسلامي از سال 1387.
- عضو شوراي تخصصي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي از سال 1389.
- عضو هیات مدیره انجمن مطالعات اجتماعی حوزه علمیه قم.
ـ عضو هیات موسس انجمن تبلیغ و ارتباطات حوزه علمیه قم.
- عضو هيات تحريريه فصلنامه نامه قم سال 83-79
- عضو هيات علمي در دانشگاه باقر العلوم(ع) از سال 1378
ـ مدیر گروه تربیتی اجتماعی (نیازشناسی و رصد تبلیغ)، پژوهشکده باقرالعلوم (ع)، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی.
ـ عضو نخبگان و مبلغان برتر دفتر تبلبغات اسلامی، با کد 100288
- مدير گروه ارتباطات و تبليغ (با تاكيد بر حج)، دانشگاه علوم قرآن و حديث، قم.
- مدير گروه مطالعات روحانيت در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي از سال 87
ـ مشاور پژوهشي ارشاد اسلامي به مدت چهار سال از 78 تا 83
 ـ ناظر دومین و سومین همایش علمی پژوهشی " منزلت خانواده و سبک زندگی در فرهنگ رضوی" در استان زنجان، سال 1392 و 1393.
و – پايان نامه هاي راهنمايي شده در مقطع کارشناسي ارشد:
- اسلام و محيط زيست، علي‌جان حسني، جامعه المصطفی العالمیه، 2/4/1384.
- آسیب شناسی تبلیغ دین در محیط‌های نظامی با تاکید برخدمت وظیفه عمومی، مجتبی منصوریان، دانشگاه باقرالعلوم (ع)
- اصول ارتباطات و تبلیغ در قرآن، فرح علمی‌فرد، سطح 3، مرکز مدیریت حوزهای علمیه خواهران،1387
- اصول حاکم بر تبلیغ از دیدگاه امام باقر (ع) و امام صادق (ع)، میریوسف موسوی، جامعه المصطفی العالمیه،
- الگوي مديريت پيام از ديدگاه قرآن، داود بشيرزاده، دانشكده صدا و سيماي قم، دی 1391
- اهميه العائله في الاسلام و مدي فعاليتها، عبدالستار ناصري، جامعه المصطفی العالمیه،  1384
ـ اهمیه العائله فی الاسلام و مدی فعالیتها، عبدالستار ناصری، جامعه المصطفی العالمیه، 14/10/1384.
- بازخوانی تصویر روحانیت در سینمای ایران (مورد مطالعه : فیلم های زیر نور ماه، مارمولک، طلا و مس)، مصطفی محمدی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)،  
- بررسي آسيب شناختي مجالس ترحيم در شهر ياسوج، حجت يزداني مقدم، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 17/3/13.
ـ بررسی مردم‌شناختی مراسم سه‌شنبه شب‌های مسجد مقدس جمکران، سید محمدحسین اخوان، دانشگاه باقرالعلوم(ع)،
ـ بررسی آسیب‌شناخی وضعیت کنونی مساجد ایران از منظر نخبگان حوزوی و دانشگاهی، داشگاه باقرالعلوم(ع)، مسلم کاشانی‌زاده، 13/7/1391.
- بررسی الگوی ارتباطات میان فرهنگی اسلام و مسیحیت با تاکید برقرآن کریم، حامد اهتمام، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، 1/12/1392.
- بررسی انتقادی مبانی معرفت شناختی مکتب مطالعات فرهنگی بیرمنگام، حسین حاج‌محمدی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 17/10/1392.
ـ بررسی انسانشناختی مناسک مذهبی در فرهنگ عامه: مطالعه موردی مراسم چنار خونبار زرآباد الموت قزوین، بهرام کلهر، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 27/7/1393.
ـ بررسی تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر وقوع و تکوین انقلاب‌های عربی: مطالعه موردی تونس و مصر، فاطمه عباس‌پناه قصر، دانشگاه مفید، 26/3/1393.
ـ بررسی جامعه شناختی حجاب در بین دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر قم، اکرم ذبیحی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 15/12/1392.
ـ بررسی خط‌مشی‌های تامین امنیت‌فرهنگی در قرآن، اسماعیل امامی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)،
- بررسی دیدگاه رویکردهای پدیدارشناختی کجروی بر اساس قرآن و روایات، روح الله هژبری، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 27/12/1390
- بررسی زمینه‌های اجتماعی ظهور و ترویج جریان‌های عرفان نما در دهه اخیر، سید علی‌اصغر میرخلیلی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)،7/12/1390
- بررسي علل پيدايش دين (با تاکيد بر انديشه شهيد مطهري)، محمدهادی رحمانی، جامعه المصطفی،  1385.
ـ بررسی فرصت‌ها، چالش‌ها و بایسته‌های تبلیغ دین در اینترنت، محمدجواد غفوری‌فرد، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 14/7/1393.
ـ بررسی کارکردهای ارتباطی مسجد از منظر آیات و روایات با تاکید بر مسجدالحرام، دانشگاه قرآن و حدیث، مهدی پرنیان، 7/11/1393.
- بررسی مصادیق و مستسنیات غیبت در رسانه‌های ارتباط جمعی، سعید احمدی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)،
- بررسی نحوه خوانش مخاطبان از قالب برنامه‌های گفتگوی مذهبی در سیمای جمهوری اسلامی ایران، سمانه قربانی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 28/3/1393.
- بررسی نگرش دانش آموختگان حوزوی به لباس روحانیت، اصغر اسلامي تنها، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 14/11/1389.
- بررسي وي‍‍ژگي‌هاي پيام‌فرست در تبليغ ديني از ديدگاه قرآن كريم، دانشكده صدا و سيما، جواد دلاوري، 3/7/1392.
- تحلیل جامعه آرمانی در اندیشه امام سجاد (ع) با تاکید بر صحیفه سجادیه، سعید مقدم، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 26/1/1391.
ـ تحلیلی بر سیره ارتباطات میان فردی حضرت زهرا (س)، محمدجواد منصورسمائی، دانشگاه قرآن و حدیث، 30/6/1393.
ـ تفسیر ارتباطی نمادهای حج (کعبه، عرفات، مشعر، منا)، اصغر عزیزی‌پور، دانشگاه قرآن و حدیث، 10/12/1393
ـ راهبردهای همزیستی مسالمت‌آمیز شیعه و سنی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای، محمد شعبانی، داشگاه باقرالعلوم(ع)
- روش شناخت اجتماعی در قرآن با تاکید بر تفسیر المیزان و نمونه، فاطمه امین پور، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 3/11/1388.
- طراحی الگوی مطلوب ارتباط روحانیت با نسل جوان با تاکید بر دیدگاه آیت الله جوادی آملی، سید عباس حسینی، دانشگاه باقرالعلوم(ع) ، 4/7/1392.
ـ ظرفیت‌ها و چالش‌های ارتباطات گروهی در تبلیغ (مورد مطالعه: خواهران مبلغه)، سیده معصومه جوادی، داشگاه باقرالعلوم(ع)
- عدالت اجتماعي در انديشه امام علي عليه‌السلام، محمدصادق اميني، جامعه المصطفی،  1384
- فلسفه اجتماعي قصاص و بررسي انتقادي اشکالات مخالفين، فیاض، جامعه المصطفی‌العالمیه، 1384
- كاركردهاي رسانه‌اي آئين حج از منظر آيات و روايات، دانشكده صدا و سيماي قم، مهدي رحمانزاده، دی 1391.
ـ کارکردهای ارتباطی تولی و تبری در حج، دانشگاه قرآن و حدیث، سید اسماعیل موسوی،25/3/1393.
ـ مبانی انسان‌شناختی جامعه پذیری دینی از منظر علامه طباطبایی، مهدی طالعی اردکانی، داشگاه باقرالعلوم(ع)، 7/7/1395.
ـ معناشناسی محرمات احرام و کارکردهای ارتباطی آن، محمد مهدوی، دانشگاه قرآن و حدیث، 27/11/1393.
ـ نقش ارتباطات غیرکلامی در انتقال معنا با تاکید بر سیره نبوی، عصمت یاوری، داشگاه باقرالعلوم(ع)
- نقش خانواده مسلمان در عصر جهانی شدن (با تاکید برجامعه پذیری فرزندان)، مریم جوکار، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 7/9/1387.
ـ نقش رسانه ملی در امنیت جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر 1391- 1386، حمید کوچکی، دانشگاه مفید، 25/10/1392.
- نقش زن در مشارکت سیاسی از منظر قرآن و روایات، زهرا علمی‌فرد، سطح 3، مرکز مدیریت حوزهای علمیه خواهران،1387
- یهود در قرآن، صغری محمدی، سطح 3، مرکز مدیریت حوزهای علمیه خواهران، 1389
ز -  پايان نامه هاي مشاوره شده در مقطع کارشناسي ارشد
- اصول حاکم بر مخاطب شناسی قرآن کریم از منظر جایگاه مخاطب در پیام رسانی، قاسم کرباسیان، دانشکده صدا و سیمای قم، 1391.
- آسیب شناسی اجتماعی عزاداری‌های شیعیان (مطالعه موردی جوانان شهر اصفهان)، امیر پرچمی، دانشگاه قم، 1389.
- آسیب شناسی انقلاب اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری، جعفر بهمنی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)،
ـ بازنمایی ارتباط والدین با فرزندان در سینمای پس از انقلاب از منظر اسلام، منیره اولیایی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)،
 ـ بررسی و نقد «فلسفه تاریخ» در اندیشه دکتر علی شریعتی، محمدجواد حیدری، جامعه المصطفی العالمیه، 29/11/1386.
ـ بررسی نقش تبلیغ سنتی دین در جامعه کنونی، روح الله عباس‌زاده، ، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 29/6/1390.
ـ الگوی هنجاری ارتباطات انسانی در اندیشه آیت الله جوادی آملی، محسن ناصحی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)،
- بازنمایی الگوی شخصیتی مرد در سیمای جمهوری اسلامی و تطبیق آن با معیارهای موجود در فرهنگ سنتی و مذهبی ایران، رفیع الدین اسماعیلی کریزی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 3/10/1391.
- بررسی انتقادی ارزش‌های خبری بر اساس مبانی اسلامی، مجتبی سلطانی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 27/7/1391.
- بررسی انتقادی مکتب تضاد از منظر حکمت صدرایی، محمد کاظم کریمی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 4/4/1390.
ـ بررسی تاریخی زمینه‌ها و پی‌آمدهای مناظرات شیعه و سنی در بغداد از قرن سوم تا پنجم هجری قمری، سید احسان یگانه، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 1393.
- بررسی جامعه شناختی فمینیسم در ادبیات ایران معاصر، سید حسین فخرزارع، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 9/2/1389.
- بررسی جایگاه عفت در ارتباطات میان فردی از منظر آیات و روایات، زینب واعظی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 9/2/1395.
ـ بررسی ظرفیت‌های تبلیغی حج، محسن محمدی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 27/10/1391.‌
- بررسی حقوق مخاطب در آموزه‌های نبوی، مریم عالی زاده، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، ....
- بررسی رابطه میزان استفاده از اینترنت با روابط خانوادگی(مورد مطالعه: دانشجویان متاهل دانشگاه-های قم)، طاهره فاطمی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 6/4/1392.
ـ بررسی سنت‌های الهی ناظر بر انحرافات اخلاقی از دیدگاه قرآن با تاکید بر تفسیر المیزان، سجاد عرفان، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 22/3/1393.
- بررسی شیوه‌های تاثیرگذاری قرآن کریم بر مخاطب، اسماعیل صابر کیوج، دانشکده صدا و سیمای قم، 1389.
ـ بررسی عوامل بزه سرقت در جامعه کنونی جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای مقابله با آن از منظر آیات و روایات، میرحجت حبیبی سرگزه، سطح 3 حوزه قم، 20/11/1393.
- بررسی نقش تواضع در شکل‌گیری و تقویت ارتباطات میان‌فردی از منظر آیات و روایات، معصومه سلیمانی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 16/9/1395.
ـ بررسی انتقادی بازنمایی عفاف در ارتباطات زن و مرد در سینمای پس از انقلاب از منظر اسلام، حفیظه مهدیان، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، 13/6/1393.
- بررسی نقش حسینیه اعظم زنجان در ترویج دینداری این شهر، سیدعلی هاشمی، دانشگاه قم، 1388.
ـ بررسی نهاد خانواده در اصفهان عصر صفوی، ایوب نورالهی، رشته تاریخ اسلام، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 26/11/1393.
ـ بررسي انتقادي بازنمايي زنان شاغل و خانه‌دار در سينماي پس از انقلاب از منظر اسلام، حكيمه مهديان، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، 20/2/1395.
- بررسي کارکردهاي اجتماعي انتظار مهدي(عج) در ايران، محمدصادق رباني خوراسگاني، موسسه آموزشی امام خمینی، پائيز 1386.
- بررسي و نقد فلسفه تاريخ در انديشه دکتر شريعتي، محمدجواد حيدري، جامعه المصطفی،  بهمن1386
- پایگاه اجتماعی زنان در قرن نخست هجری، علی حسن‌خانی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 12/7/1391.
- تحلیل ارتباطی مناظرات امام رضا(ع) با تکیه بر اعتبار منبع پیام، حسن عباسی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 29/8/1390.
ـ روش‌شناسی تطبیقی اندیشه آرمان‌شهری در آرای تامس‌مور، توماسو کامپانلا و فارابی، محمد صیدالی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)،
- زمینه‌ها و عوامل فرهنگی گسترش تشیع از سقوط عباسیان تا ظهور صفویه با تاکید بر نظام تبلیغی شیعیان، طاهره مشعل‌پور، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 1393.
 ـ سیره ازدواج ائمه معصومین (ع)، سیداحمد جلالی آهنگر کلایی، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، 20/3/1394.
- سیره اهل‌بیت (ع) در زمینه ماندگاری و انتقال پیام عاشورا، محمدعلی رحیمی‌ثابت، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 7/11/1388.
- شاخص‌های فرهنگی جامعه مطلوب از دیدگاه قرآن، سید علی هاشمی مزرعه، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 18/12/1389.
- جامعه و عقلانیت در اندیشه ابونصر فارابی و یورگن هابرماس، مهدی جعفری، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 8/4/1389.
- عوامل موثر بر انحرافات اجتماعی از دیدگاه امام علی(ع)، احمد سالمی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 25/11/1390.
ـ خط‌مشی ارتباطات میان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه آیت الله خامنه‌ای، محمدرضا زمانی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 3/10/92.
- قشربندی اجتماعی در اندیشه امام خمینی(ره)، مجتبی روحانی‌زاده، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 15/12/1387.
- کارکردهاي اجتماعي مسجد در عهد رسول‌الله و دوران معاصر، حسين‌علي عربي، موسسه آموزشی امام خمینی(ره)، 1386
- گونه‌شناسی رویکردهای مختلف در مطالعه انقلاب اسلامی ایران، مریم استیری، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 30/11/1387.
- مسئوليت اجتماعي انسان از ديدگاه قرآن، سيد محمد ضياء حسني، جامعه المصطفی، 1389
- معناکاوی انتقادی نمادهای انحرافی موجود در کشور ایران، علی عاشوری، دانشگاه باقرالعلوم (ع)
- نقش انقلاب اسلامی در تغییر ساختارهای فرهنگی- اجتماعی، مهدی آقابابایی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، 1/8/1390.
ـ نقش هیآت مذهبی در راهبری دینی جوانان، سیدمحمد آقامیری، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، سطح سه، 29/3/1393.
 و موارد ديگر ...
ح – پایان نامه‌های راهنمایی و مشاوره شده در مقطع دکتری
ـ نظریه هنجاری رسانه‌های جمعی از منظر قرآن کریم، روح الله عباس‌زاده، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، راهنما،
ـ جایگاه مدارا در سیاستگذاری فرهنگی از منظر قرآن و روایات، میثم قمیشیان، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، راهنما،
ـ نقش رسانه ملی در کارآمدی سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران، مرتضی بابایی ساخمرس، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، راهنما،
ـ الگوی ارتباطات ميان‌فرهنگي در اسلام، دکتر حسن يوسف‌زاده، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، مشاور،  26/3/1394.
ـ الگوی زیست ارتباطی در جامعه اسلامی بر پایه مفهوم ولایت، دکتر عیسی جهانگیر، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، مشاور، 11/10/1395.
ـ بازخوانی و طراحی الگوی تعامل فرهنگی- ارتباطی مسجد و جامعه، سیف‌الله قنبری‌نیک، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، مشاور،
ـ تحلیل انتقادی مبانی معرفتی تفسیرگرایان در ارتباطات بین فرهنگی از منظر حکمت اسلامی، دکتر داود رحیمی سجاسی، دانشگاه باقر العلوم(ع)، مشاور،  13/3/1395.
ـ تحلیل جامعه‌شناختی پایگاه درآمدی راویان حدیث شیعی در عصر حضور، حامد محمدیان خراسانی، دانشگاه معارف اسلامی، مشاور،
ـ سیره نبی اعظم (ص) در مدیریت افکار، مرتضی دادور آلانق، دانشگاه معارف اسلامی، مشاور،
ـ ظرفیت‌های اندیشه سیاسی اسلام در تولید سرمایه اجتماعی در ایران معاصر، راضیه زارعی‌شرف، علوم سیاسی، مشاور، انشگاه باقر العلوم(ع)، 24/2/1394.
ـ مبانی اسلامی اخلاق رسانه، آفرین قائمی، مدرسی معارف، مشاور، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، 3/7/1393.
ط - نظارت برطرح‌های پژوهشی
- اسلام ، نظم و انضباط اجتماعی، حسن یوسف زاده، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1388.
- اسلام و توسعه فرهنگی، عوضعلی سعادت، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1389.
- بررسي دين در شبكه‌هاي ماهواره‌اي فارسي زبان و رابطه ميزان تماشاي ماهواره و تلقي از دين در بين جوانان شهر قم، پ‍ژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، مجري دكتر فردین عليخواه، 1391.
-  ارائة الگوي انديشه اجتماعي مسلمين (با تأكيد بر فراتحليل مطالعات انجام شده)، پ‍ژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، مجريان دكتر محمدحسين پورياني و دکتر سيدحسين فخرزارع،
- بررسی کارکردهای اجتماعی و فرهنگی شوراهای دانش آموزی در واحدهای آموزش متوسطه عمومی استان قم، حمید جعفریان یسار، دانشگاه قم، 1388.
- جمعیت در منابع اسلامی: جهت تدوین سیاست های کلی، دکتر محمدحسین پوریانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1391
- مقایسه نظام‌های ارزشی نوجوانان با والدین در شهر قم، جواد مصرآبادی، ارشاد اسلامی قم، 1381.
ي– دروس تدريس شده
1- مقطع دکتری
ـ جامعه شناسی خانواده، جامعه المصطفی العالميه.
ـ نظریه‌های ارتباطات، دانشگاه باقرالعوم (ع).
ـ جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، دانشگاه باقرالعوم (ع).
ـ نظریه‌های فرهنگی معاصر، دانشگاه باقرالعوم (ع).
ـ ارتباطات و خانواده، جامعه المصطفی العالميه.
ـ بررسی احادیث اجتماعی، جامعه المصطفی العالميه.
ـ حوزه‌های جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم.
2- مقطع ارشد: دانشگاه باقر العلوم(ع)
- روش تحقيق(1)
- نظريه‌هاي جامعه شناسي
- جامعه شناسي انقلاب
- تبليغ و ارتباطات
- مردم شناسي شيعيان / دانشگاه قم
- انسان شناسی فرهنگی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)
- انسان شناسی فرهنگی ایران
- نظریه‌های ارتباطات
- مفاهيم اجتماعي قرآن كريم،
3- مقطع کارشناسي:
- نظريه هاي جامعه شناسي
- جامعه شناسي ارتباطات جمعي
- مباني جامعه شناسي(1) و (2)
- جامعه شناسي انقلاب
- جامعه شناسي انحرافات
- مباني مردم شناسي
- نظریه های ارتباطات

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

مشروح گزارش عملکرد گروه گلشن ابرار - مهر 1396

مشروح گزارش عملکرد گروه گلشن ابرار - مهر 1396

سابقه گلشن ابرار برمیگردد به مجموعه 110 جلدی دیدار با ابرار که در دهه هفتاد بنیانگذاری شد سپس در دو جلد اول و دوم گلشن ابرار تجمیع و چاپ گردید.

پر بازدیدترین ها

No image

سند حدیث معروف "الدهر أنزلنی ثم أنزلنی...

حجت الاسلام مهدی اسماعیلی مدیر گروه حدیث پژوهشکده در مورد سند حدیث معروف "الدهر أنزلنی ثم أنزلنی..." گفت: این سخن تا قرن دهم در هیچ یک از کتب روائی شیعی وجود ندارد.
نرم افزار اندروید روضه

نرم افزار اندروید روضه

این نرم افزار شامل مجموعه ای از روضه ها از اساتید مشهور کشور می باشد و به صورت رایگان در خدمت مؤمنین خصوصاً واعظین و مداحان و هموطنان عزیز قرار گرفته است.
نرم افزار اندروید بانوی بهشتی

نرم افزار اندروید بانوی بهشتی

این نرم افزار شامل اطلاعاتی درباره زندگی نامه حضرت زهرا (سلام الله علیها) می باشد همچنین در این نرم افزار وقایع تاریخی دوران آن حضرت در موضوعات مختلف ارایه گردیده است.
نرم افزار اندروید ذکرها و لحظه ها

نرم افزار اندروید ذکرها و لحظه ها

این نرم افزار بر گرفته از کتابی با همین عنوان تالیف ملا محسن فیض کاشانی است. که اذکار وارده در لحظات مختلف اشاره می کند. این نرم افزار شامل هشت باب می باشد.
نرم افزار اندروید مجالس روضه شوشتری

نرم افزار اندروید مجالس روضه شوشتری

این نرم افزار شامل 14 مجلس از سخنرانی های علامه شوشتری در ماه محرم و رمضان می باشد.
Powered by TayaCMS