گروه ارتباطات ديني

گروه ارتباطات ديني

گروه ارتباطات ديني

  گروهي است براي تعيين راهبردها و اولويت‌هاي بازتوليد محتوا در موضوع تبادل فرهنگي و مبارزه با تهاجم فرهنگي بيگانگان و كارآمدتر كردن سازمان تبلیغات اسلامی در ايجاد ارتباط گسترده، عميق و تأثيرگذار با گروه‌هاي اجتماعي تأثيرگذار، تشكل هاي ديني و مخاطبان عمومي.
علاوه بر آن دستيابي به نظريه‌ي جامع و مانع در تبليغ اسلامي با مطالعه و پژوهش ژرف در باب چشم انداز كلي ارتباطات اسلامي ميسّر است .

Powered by TayaCMS