شرح حال علمي، آموزشي، پژوهشي و اجرائي

 

نام: دكتر حسين قشقايي

 

الف ـ سوابق علمي و آموزشي

علاوه بر اخذ دكتري حقوق خصوصي از دانشگاه تربيت مدرس، به دروس حوزه علميه اشتغال داشته و حدود پانزده سال خارج فقه و اصول و در حوزه فلسفه اسلامي و علوم اجتماعي مطالعات داشته‌اند.

 

1-    مراكز تدريس:

-        مدرسه عالي شهيد مطهري(ره)

-        موسسه پژوهشي آموزشي امام خميني(ره)

-        دانشگاه آزاد قم

-        دانشگاه آزاد زنجان

-        مدرسه عالي فقه و اصول

-        مركز آموزش قضات قوه قضاييه مدنی8

-        مركز جهاني علوم اسلامي

-        حوزه علميه

-        دانشگاه علوم قضائی و دانشگاه طوبی

 

 

2-    مواد تدريس:

-        شرح لمعه ـ حقوق مدني

-        حقوق تجارت – حقوق مدنی

-        مدنی 5 (حقوق خانواده)- حقوق بین الملل خصوصی

-        مکاسب کارشناسی ارشد

-        علم اصول

 

ب- سوابق پژوهشي:

1-    كتاب:

-        شيوه تفسير قراردادهاي خصوصي در حقوق ايران ونظام هاي حقوقي معاصر

-        کتاب حقوق پزشکی در قوانین ایران و فقه امامیه (برای مرکز پزشک قانونی کل کشور)

-        پناهندگي در حقوق بين الملل و اسلام (انجام شده براي سازمان بين المللي حمايت از پناهندگان ـ در موسسه حقوق تطبيقي دانشگاه تهران)

-        مشاركت و نظارت در تدوين كتاب‌هاي مجموعه نظریات فقهي حقوقي قوه قضائيه در هفت مجلد (انجام شده در مركز تحقيقات قوه قضائيه)

 

2-    مقاله:

مقاله‌ها در مجله‌هاي دانشكده علوم قضايي (فصلنامه ديدگاه‌هاي حقوقي)، مجله قوه قضائيه

 ( مركز آموزش) و مجله مدرس قرار داشته است و عبارتند از:

-        ديه عضو نامتعادل

-        علم قاضي در نگاه كاربردي

-        بررسي شروط مخالف مقتضاي عقد نكاح و تغيير مقتضاي آن

-        اصل بازنگرداندن پناهندگان

-        عرف در حقوق بين الملل واسلام

-        ارث افراد زير آوار مانده

-        ‌حق بر عكس و تصوير (ترجمه)

-        جزم در دعوا

-        شرط مخالف شرع وقانون

-        معاشرت به معروف (در حال تدوين براي دانشنامه فاطمي)

-        تاثير ميزان مهريه در صحت عقدنكاح

-        مشاركت در تدوين مواد مربوط به قانون مجازات اسلامي جديد (پيشنهادي)

 

ج) سوابق اجرايي:

1-    معاونت آموزش و پژوهش در مركز جهاني علوم اسلامي

2-    مدير كنترل تحقيقات مركز تحقيقات قوه قضائيه و سپس معاون آن با اختيارات مديريت

3-    مدير پژوهشكده باقرالعلوم(ع)

4-    مدیر گروه فقه و حقوق دانشگاه باقرالعلوم(ع)

 

 

 

5-    سمينارها و موارد ديگر:

علاوه بر اين، موارد ديگر همچون سخنراني‌ها، اجراي كارگاه‌ها و عضويت در شوراها وكميسيون‌ها كه به شرح زير بيان مي‌شود:

-        سخنراني در دانشگاه تهران درباره بررسي فقهي حقوقي شركت‌هاي هرمي (گلدكوئيست)

-        دانشگاه تربيت مدرس درباره «مرگ مغزي ازديدگاه فقه وحقوق»

-        كارگاه آموزشي براي قضات دادگستري كرمان و بم در خصوص مسايل و مشكلات مربوط به ارث زير آوار ماندگان بم.

-        شركت در كميسيون مشورتي قضات استان تهران نماينده مركز تحقيقات قوه قضائیه

-        شركت در شوراي عالي اجتماعي زنان جمهوري اسلامي

-        عضو هيأت رئيسه كنگره بين المللي پزشكي قانوني كشورهاي اسلامي

-        ارزيابي آثار و تحقيقات پژوهشكده فقه وحقوق پژوهشگاه علوم و معارف اسلامي

-        ارزيابي مقاله‌هاي مجله رواق انديشه

-        عضو شورای علمی همایش بین‌المللی حقوق عمومی در قرآن

-        عضو شوراي عالي بررسي متون درسي دانشگاه‌ها در پژوهشگاه مطالعات فرهنگي و علوم انساني

-        نظر به اين كه مديريت مركز تحقيقات قوه قضائیه و پژوهشكده باقرالعلوم را داشته و دارم نظارت علمي پژوهشي بر بسياري از تحقيقات انجام شده در اين مراكز را داشته و دارم كه بسيار هستند و حدود دو سال نيز به وكالت دعاوي اشتغال داشته‌ام.