جلسه شورای سیاست گذاری مرکز گفتمان توحید برگزار شد

این موضوعات را نیز بررسی کنید: