الف) موضوعات مرتبط با جنبشهای نوپدید دینی و عرفانهای کاذب

 1. بررسی عوامل ورود و گسترش جنبشهای معنوی در ایران
 2. اهداف مروجین (داخلی - ایرانی) جنبش‌های معنوی
 3. زمینه‌های داخلی و بسترهای متعدد در ایجاد و پرورش جنبش‌های معنوی در ایران
 4. آسیب شناسی جنبش‌های معنوی در حوزه باورها و اعتقادات در ایران
 5. آسیب شناسی اجتماعی جنبش های معنوی در ایران
 6. ملاک تشخیص منحرف‌بودن (به لحاظ تئوری و عملی) یک جنبش‌ معنوی
 7. تاثیر بودیسم بر فرهنگ معنوی – دینی ایرانیان
 8. نقش خانواده در آگاه سازی فرزندان نسبت به جنبش های معنوی
 9. نقش رسانه‌های جمعی (به‌ویژه تلویزیون) در روشنگری و جلوگیری از جذب افراد به جنبشهای معنوی
 10. بررسی تاثیر نقد الهیاتی جنبش‌های معنوی در یک دهه گذشته بر جلوگیری از گسترش جنبشهای معنوی
 11. بررسی استفاده از ظرفیت تراث عرفانی در مقابله با جنبش های معنوی
 12. راهکارهای مقابله پایدار نظری – الهیاتی با جنبش‌های معنوی
 13. راهکارهای مقابله پایدار عملی – اجتماعی با جنبش‌های معنوی
 14. تاثیر جنبش‌های معنوی بر سبک زندگی دینی ایرانیان
 15. نقش روحانیت و حوزه علمیه در مقابله با جنبش‌های معنوی
 16. نقش دولت و سازمان‌های دولتی در مقابله با جنبش‌های معنوی
 17. سیاستگذاری در زمینه مقابله با جنبشهای معنوی در ایران
 18. آسیب شناسی سیاستهای مقابله با جنبشهای معنوی در ایران

ب- «تربيت تبليغي و کودکان و نوجوانان»

 1. ویژگی‌ها مبلّغ مرّبی کودکان و نوجوانان در آموزش مفاهیم دینی؛
 2. شیوه‌ها و روش‌های مواجهه مبلغ مربی با کودکان و نوجوانان جهت آموزش مفاهیم دینی؛
 3. آسیب‌شناسی فیلم‌های کارتونی پخش‌شده از شبکه‌های رسانه ملی با تأکید بر آثار روانی شخصیتی کودکان و نوجوانان؛
 4. شاخصه‌های رسانه‌های تبلیغی مؤثر در تربیت کودکان و نوجوانان؛
 5. موضوعات تربیتی مطرح‌شده در داستان‌های مرتبط با کودکان و نوجوانان در قرآن؛
 6. بررسی اهداف تربیتی داستان‌های قرآنی در مقاطع کودکی و نوجوانی؛
 7. شیوه‌های تربیتی مؤثر در مراحل رشد حضرت موسی (علیه السلام) و الگوگیری از آن برای تربیت کودکان و نوجوانان؛
 8. برداشت‌های تربیت تبلیغی از داستان حضرت موسی و خضر(علیهم السلام) برای کودکان و نوجوانان؛
 9. برداشت‌های تبلیغی برای کودکان و نوجوانان در داستان حضرت ابراهیم(علیه السلام) و نمرود؛
 10. نحوه تبیین داستان اصحاب‌ کهف برای کودکان و نوجوانان با هدف آموزش قدرت خدا و اعتقاد به معاد در تربیت دینی؛
 11. بررسی روش‌های مؤثر خداباوری و دین­باوری در تربیت دینی کودکان و نوجوانان؛
 12. بررسی روش‌های کسب و حفظ فضائل اخلاقی در تربیت دینی کودکان و نوجوانان؛
 13. بررسی عملکرد مدیران، معلّمان و مربّیان پرورشی در تبلیغ دین‌داری کودکان و نوجوانان.

ج- «تربیت تبلیغی و امر به‌ معروف و نهی‌ از منکر»

 1. بررسي روش‌ها و شيوه‌هاي تبليغي امربه‌معروف و نهي از منكر در سيره‌ تربيتي معصومان (علیه السلام)؛
 2. فلسفه، اهداف و جايگاه امربه‌معروف و نهي از منكر در قرآن و روايات با تأکید بر اهداف تربیتی -تبلیغی؛
 3. رويكرد الگويي در قرآن و نقش آن در تربيت تبليغي؛
 4. وظايف و كاركردهاي مبلغان و مربيان ديني در نهادينه‌كردن شيوه‌ها و روش‌هاي صحيح تربيتي امربه‌معروف و نهي از منكر در جامعه؛
 5. شناسايي تنگناها و محدوديت‌هاي مبلغ و مربي ديني در اشاعه صحيح امربه‌معروف و نهي از منكر؛
 6. بررسي شيوه‌ها و راهكارهاي صحيح امربه‌معروف و نهي از منكر در تربيت ديني؛
 7. نگاه فقه تربيتي به امربه‌معروف و نهي‌از‌منكر؛
 8. راهكارهاي اشاعه و تبليغ امربه‌معروف و نهي از منكر از طريق رسانه‌هاي جمعي؛
 9. آسيب‌شناسي شيوه‌هاي موجود (ضعف‌ها و كاستي‌ها) در تبليغ امربه‌معروف و نهي از منكر، راهكارهاي برون‌رفت از آن؛
 10. آثار و پيامد‌هاي تربيتي امربه‌معروف و نهي از منكر در پيشگيري از جرم در جامعه؛
 11. جايگاه حوزه‌هاي علميه و آموزش‌وپرورش در نهادينه كردن امربه‌معروف و نهي از منكر در جامعه؛
 12. آسيب‌شناسي رسانه‌هاي غربي در اشاعه و تبليغ منكرات در جوامع اسلامي؛
 13. رويكرد‌هاي قرآني به تربيت تبليغي با الهام از تمثيل‌هاي قرآني.

موضوعات پیشنهادی گروه تربیتی- اجتماعی

 1. الگوی ارتباطی امامان معصوم در احتجاجات دینی
 2. مقایسه تطبیقی مخاطب رسانه ای و چهره به چهره
 3. وضعیت شناسی اقشار مختلف به مثابه مخاطب در تبلیغ دینی
 4. تغییرات مخاطب در فضای مجازی
 5. طراحی الگوی مطلوب ارتباط روحانیت و نسل جوان
 6. گونه شناسی مخاطبان مغفول مانده در تبلیغ دینی