این مجموعه پنج جلدی با توجه به خلاء تولیدات داخلی با غنای فنی و فرمی در حوزه داستان کودک به انتشار رسیده و سعی دارد ضمن رعایت استانداردهای زیباشناختی و هنری داستان، مضامین دینی و اخلاقی را به کودکان منتقل کند. آدامسیها سعی کرده از مستقیم گویی و وعظ گونگی به عنوان یکی از آسیبهای جدی داستانهای دینی کودکان فاصله بگیرد و در قالب درام و روایت داستانی درآید.