گذری کوتاه بر کتاب مخاطب شناسی در ارتباطات تبلیغی

این موضوعات را نیز بررسی کنید: