تحقق شعار عدالت و ظلم ستیزی دو اصل مهم‌ نهضت امام خمینی | بررسی نقش مردم در همراهی با نهضت

این موضوعات را نیز بررسی کنید: