فعالیت ها

موضوع: جلسات برنامه‌ ریزی در مورد «جریان سازی اجتماعی»

مدل‌های جریان‌سازی اجتماعی


گروه ‌پروژه گفتمان توحید در راستای هدف تبلیغی خود در دانشگاه، نیاز به تحقیق در مورد «جریان‌سازی اجتماعی» داشت. در این راستا برخی جریان‌های اجتماعی مثل نهضت حضرت امام (ره)، نهضت نبوی، جنبش سبز، جریان فکری اصلاحات و برخی دیگر از جریان‌های اجتماعی را مورد بررسی قرار داده، نقاط اشتراک، شاخصه‌های اصلی و مراحل انجام آنها را مطالعه نمودیم. به این منظور گروه مباحثاتی ویژه‌ای تشکیل شد و به صورت مکتوب، مباحثات خود را پیگیری می‌کنیم.

راه‌های تأثیرگذاری در دانشگاه


با توجه به اینکه کار ما در دانشگاه تعریف شده است، موضوع دیگری که برای مباحثه انتخاب شد، راه‌های تاثیرگذاری در دانشگاه بود. روش مباحثه هم مانند موضوع قبلی، همان روش مباحثه مکتوب می‌باشد.