كعب بن عمرو

كعب بن عمرو

كعب بن عمرو [1]

كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد انصارى سلمى از طايفه بنى سلمه بود; كنيه اش ابواليسر و به همين كنيه مشهور بود. [2] مادرش، نسيبه، دختر ازهر بن كعب بن سلمه بود و وى از اهالى مدينه شمرده شده است. [3] او كسى است كه پرچم مشركان را در روز بدر، در حالى كه در دست ابى عزيز بن عمير بود، از چنگ او درآورد و در ساير جنگ ها با پيامبر(صلى الله عليه وآله) بود. [4] ابواليسر پسرى به نام عمير داشته كه مادرش، ام عمرو، دختر عمرو بن حرام و عمه جابر بن عبدالله انصارى بوده و پسر ديگرى به نام يزيد داشته است كه مادرش، لبابة دختر حارث بن سعيد از قبيله مزينة بوده است. همچنين پسر ديگرى به نام حبيب داشته كه مادرش كنيز بوده است و دخترى به نام عايشه كه مادرش، ام الرباع، دختر عبد عمرو بن مسعود بن عبدالاشهل بوده است. او مردى كوتاه قامت و پشت خميده و داراى شكم برآمده بود. [5] مرحوم طبرسى نيز ابواليسر را از خدمتكاران و كارگزاران پيامبر(صلى الله عليه وآله) شمرده است. [6] سایر محورهای این مقاله عبارتند از :

  1. كعب و حضور در بيعت عقبه
  2. كعب و جنگ بدر
  3. كعب و جنگ احد
  4. كعب و جنگ خيبر
  5. تنگدستى كعب
  6. كعب و آيات قرآن
  7. كعب و فتح مكه
  8. كعب در زمان امام على(عليه السلام)
  9. كعب و نقل روايت
  10. سرانجام كعب بن عمرو

[1]. محقق: عبدالرضا عسكرى

[2]. الاستيعاب، ابن عبدالبر 3 : 1322.

[3]. الاستيعاب، ابن عبدالبر 4 : 1776.

[4]. اسد الغابه، ابن اثير 5 : 333 و الاصابه، ابن حجر 7 : 381.

[5]. الطبقات الكبرى، ابن سعد 3 : 436.

[6]. اعلام الورى بأعلام الهدى : 147. جهت توضیح بیشتر رک :جلد هفتم دائره المعارف صحابه پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله)

Powered by TayaCMS