ترور شهیرترین چهره بین المللی ایرانی در دهه اخیر توسط دولت آمریکا، اعلام وقیحانه آن و جبهه موافقان و مخالفان این تصمیم، تحول و تاثر مردم منطقه خصوصا ایران و عراق و آیین تشیع بی سابقه و تاریخ ساز پیکر این سرباز محبوب در همه اقشار متنوع جامعه و ... پدیده های عادی در زیست جهان امروز ایران نبود و نیست و نمی توان به سادگی از کنار آن رد شد!

کتاب عقل سرخ، مهمترین تحلیل ها، مقالات و یاداشت های اصحاب علوم انسانی و اجتماعی در باب شخصیت و جهان مردی شهید قاسم سلیمانی است. کنش و باز ساخت هویت تاریخی ما در تعظیم و سوگ او، آثار دیده و نادیده جنبش نوین مقاومت بر منطقه و جهان، امکان ضرورت دیدار علوم اجتماعی با جهان پس از شهادت او و ابعاد و احوال یافت دوباره یک قهرمان و پهلوان در سپهر فرهنگ و سیاست، مضمون اکثر مباحث است.

کتاب عقل سرخ به اهتمام دکتر سید مجید امامی با حدود هفتاد یادداشت از اصحاب فرهنگ زیر نظر دکتر حمید پارسانیا به زینت چاپ آراسته شده است.

فصول کتاب عناوینی استعاری دارند لکن بطور مشخص، دفتر یکم با عنوان "سیمرغ جان" به ماهیت شناسی اجتماعی ترین نمایش حیات و ممات شهیدانه که حقیقت امت مقاومت و تمدن موعود است می پردازد. دفتر دوم با عنوان از "کوه قاف"، فرصت ها و چالش های معرفتی، دانشی و روشی علوم اجتماعی را در مواجهه با ابر وقایع تاریخی مورد بررسی قرار می دهد.

دفتر سوم با عنوان "تیغ عشق"، به عرفان اجتماعی شهادت و حماسه اختصاص دارد لکن بی شک هیچ منبعی بهتر از اندیشه وگفتار عارفانه و سالکانه خود سردار، نمی تواند عرفان مقاومت و حکمت معنوی مندرج در مکتب وی را بشناسد. دفترچهارم با عنوان "گوهر شب افروز" باز خوانش انسان شناختی جهان مرد اسطوره و جامعه قهرمان سوز و پهلوان پرور است که در نوع خود فتح باب مطالعات عینی اسطوره و جامعه شناسی فتوت در معنویت اسلام و ایران می تواند باشد و البته نیازمند تدقیق و تحقیقات بیشتر است.

دفتر پنجم با عنوان "بازی و صیادی" به بررسی های جامعه شناختی از جامعه و جهان پس از شهادت سردار می پردازد و همبستگی، همگرایی، سرمایه اجتماعی، حکمرانی و اخلاق و امنیت و نظم جامعه ایران در مواجهه با این پدیده را می کاود و آسیب شناسی می کند. اما دفتر ششم با عوان "هفت شهر عشق" به تحلیل های بین المللی اختصاص دارد.