گزارش نشست نقد کتاب "مخاطب شناسی در ارتباطات تبلیغی"

این موضوعات را نیز بررسی کنید: