کتاب "قواعد تبلیغ دین در کتاب و سنت" منتشر شد.

مطالب مرتبط