فصل نامه معنوي، الهياتي و انتقادي

فصل نامه معنوي، الهياتي و انتقادي

بسم الله الرحمن الرحيم

پیش شماره دوم / زمستان 1388

سازمان تبليغات اسلامي ـ پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام

صاحب امتياز: دکتر حسين قشقايي

سردبير: محمد حسين کياني

مدير اجرايي: مجيد ايزدي

طرح روي جلد: روح الله شمشيري

ويراستار: احمد رمضاني

چاپ و صحافي:

اعضاي هيئت تحريريه:

مسعود آذربايجاني (استاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) محمدعلي رستميان (استاديار دانشگاه اديان و مذاهب) محمدرضا فلاح (مدير گروه اخلاق و عرفان پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام ) محمدحسين کياني (عضو پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام ) حميدرضا مظاهري سيف (عضو پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام )

فصل نامه مطالعات معنوي به نقد علمي آرا و آثار تأثيرگذار معاصر در قلمرو بررسي و نقد آراي معنوي مي پردازد و از مقالات حاوي نقد و ارزيابي درباره مباحث ياد شده يا پاسخ نقدهاي مندرج با کيفيت قابل قبول از لحاظ علمي، استقبال مي کند. آرا و نظريات مندرج در نشريه، لزوماً انعکاس ديدگاه فصل نامه مطالعات معنوي نيست. فصل نامه در ويرايش و تلخيص مقالات ارسالي آزاد است. مقالات ارسالي، مسترد نخواهد شد. نقل مطالب فصل نامه معنوي، با ذکر مأخذ، مجاز است. نشاني: قم، بلوار نيايش، جنب مصلي قدس، پژوهشکده باقرالعلوم(عnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;تلفن: 7740369 ـ 0251 ؛ نمابر: 7740355 ـ 0251 ؛ صندوق پستي: 135 ـ 37185

Powered by TayaCMS