طرح پژوهشي «ارزيابي اردوهاي جهادي به مثابة مدلهاي نوين تربيتي»

طرح پژوهشي «ارزيابي اردوهاي جهادي به مثابة مدلهاي نوين تربيتي»

موضوع: طرح پژوهشي «ارزيابي اردوهاي جهادي به مثابة مدلهاي نوين تربيتي»

 

معرفی طرح


اردوی جهادی را باید یک الگوی موفق دانست که از اوایل انقلاب اسلامی به هدف سازندگی و کمک به محرومین در میان نیروهای جوان انقلابی شکل گرفت و به مرور در دبیرستان‌های فعال تهران و سپس دانشگاه‌ها رشد و توسعه پیدا کرد. تا آنجا که به عنوان یک جریان مردمی قوی مورد توجه مسؤولین و رهبر انقلاب قرار گرفت.
این مدل توسط بعضی از نیروهای دانشگاهی که وارد حوزه شده بودند متناسب با نظام اهداف و رسالت‌های طلبگی تشخیص داده شد و به عنوان یک مدل تربیتی و تبلیغی کارآمد در محیط حوزه بومی گردید.
هدف از این تحقیق معرفی و سپس ارزیابی میزان کارآمدی این مدل به منظور ترویج و توسعه آن در فضای حوزوی می‌باشد .

اهداف طرح
  هدف اصلی :
بررسی کارآمدی (کارآیی و اثر بخشی ) مدل تربیتی تبلیغی اردوی جهادی
هدف فرعی :
توصیف اردوی جهادی بمثابه یک مدل تربیتی تبلیغی
هدف تبعی :
حرکت در جهت طراحی روش ارزیابی مدل‌ها و روش‌ها بر اساس دین 

Powered by TayaCMS