نشست نقد کتاب "عوامل و موانع رضایت جنسی همسران" برگزار شد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید: