آیین رونمایی از کتاب «اطلس اندیشه معاصر عرب» برگزار شد

این موضوعات را نیز بررسی کنید: