قَتادة بن نعمان

قَتادة بن نعمان

قَتادة بن نعمان [1]

قتادة بن نعمان بن زيد بن عامر، به كنيه ى أبوعُمَر يا أبوعبدالله مشهور [2] و مادرش، انيسه دختر قيس بن عمرو از قبيله ى خزرج بود. [3]  او برادر مادرى ابوسعيد خدرى و از طايفه ى خزرج و از مردم مدينه و انصار بوده است. فرزندان او عبارتند از: عبدالله و ام عمرو كه مادرشان هند، دختر اوس بن خزمة بن عدى بود و عمرو و حفصه كه مادرشان، خنساء دختر خنيس غسانى بود. [4] قتاده در عقبه به حضور پيامبر(صلى الله عليه وآله)رسيد و اسلام آورد. او در جنگ بدر و اُحد و ساير جنگ هاى رسول خدا(صلى الله عليه وآله)شركت داشت و در فتح مكه پرچم قبيله ى بنى ظفر با وى بود. او در ميان ياران رسول خدا(صلى الله عليه وآله)از تيراندازان بنام و معروف بود. [5]


[1]. محقق: رحمان فتاح زاده.

[2]. الاستيعاب، ابن عبدالبر 3 : 1276

[3]. الطبقات الكبرى، ابن سعد 3 : 345 و الاصابه، ابن حجر 5 : 318.

[4]. الطبقات الكبرى، ابن سعد 3 : 345.

[5]. الاستيعاب، ابن عبدالبر 3 : 1276; اسد الغابه، ابن اثير 4 : 89 و الاصابه، ابن حجر 5 : 318.جهت توضیح بیستر رک جلد هفتم دائره المعارف صحابه پیامبر

Powered by TayaCMS