ضَحّاك بن سُفيان

ضَحّاك بن سُفيان

ضَحّاك بن سُفيان [1]

 

ضحاك بن سفيان بن عوف بن كلاب كلبى، كنيه اش اباسعيد مى باشد. ضحاك بن سفيان اهل مدينه و از قبيله بنى كلاب است كه در قرى اطراف مدينه ساكن بود، پس از آنكه اسلام آورد و جمعيتى از قبيله اش نيز اسلام آوردند، پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم او را بر قبيله اش امير و فرمانده قرار داد. [2] يكى از دختران ضحاك همسر رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم بوده است كه نامش را فاطمه ذكر كرده اند و او همان كسى است كه از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم به خدا پناه برده و پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: به بزرگى پناه بردى پيش خانواده خود برگرد. سپس رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم او را طلاق داده است. آن حضرت در ماه ذى قعده سال هشتم هجرت او را عقد فرموده و وى در سال شصتم هجرى از دنيا رفته است. [3] در مورد سال و محل وفات ضحاك در منابع مطلبى نقل نشده است. سایر محورهای این مقاله که محقق محترم آن را مورد بررسی قرار داده اند عبارتند از:

 

  1. دلاورى و شجاعت ضحاك
  2. نمايندگان كلاب
  3. ضحاك و جمع آورى زكات
  4. هديه ضحاك به پيامبر
  5. غزوه بئر معونه و ضحاك
  6. سريه بنى كلاب و ضحاك
  7. غزوه حنين و ضحاك
  8. ضحاك و نقل روايت
  9. معاوية بن ضحاك [4]

 

 


     [1]. نویسنده : عبدالرضا عسکری

[2]. الاستيعاب، ابن عبدالبر 2:743.

[3]. الطبقات الكبرى،ابن سعد 8:112.

     [4]. جهت توضیح بیشتر رک:جلد پنجم دائره المعارف صحابه پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم.

Powered by TayaCMS