سمرة بن جندب فزارى

سمرة بن جندب فزارى

سمرة بن جندب فزارى [1]

سمره ساكن بصره بود. وقتى پدرش جندب درگذشت، او كودكى بيش نبود و مادرش او را به همراه خود به مدينه آورد. [2] مادر سمره زنى از قبيله بنى اسد بود. [3] او به خاطر جمالش، خواستگاران زيادى داشت، اما شرط كرده بود كه با كسى ازدواج مى كند كه سرپرستى فرزندش سمره را هم بر عهده بگيرد و هزينه اش را بپردازد تا زمانى كه سمره به سن بلوغ برسد. [4] مردى از انصار به نام مُرَىّ بن سنان اين شرط را قبول كرد و با او ازدواج كرد. [5] سمره اين گونه تحت تكفل انصار در آمد. يكى از چشمانش انحراف داشته، هم چنان كه زياد بن ابيه نيز چنين بود. سمره همراه پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم  در جنگ احد شركت كرد. او بعدها به بصره آمد و در آن جا داراى املاك زيادى شد. سپس به كوفه رفت و در محله بنى اسد كه در حومه شهر بود، خانه هايى كلنگى خريد و بازسازى كرد و در آن ساكن شد.او از پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم حديث هاى بسيارى نقل كرده است كه البته به واسطه شخصيت نامتعادل، جنايتكار و منفى او، چندان به آنها توجه نمى شود; هر چند آن روايات، از نظر معنا مهم و ارزشمند هستند. [6] همچنين دو خانه در بصره داشت; يكى در بازار و ديگرى در محله كلا. بين سمره و منذر بن زبير اختلاف مالى به وجود آمده بود كه نزد معاويه رفتند و خيانت سمره آشكار شد و او صد هزار دينار به منذر جريمه پرداخت. [7] .... سایر محورهای این مقاله که محقق محترم آن را مورد بررسی قرار داده اند عبارتند از:

  1. سمره و شركت در جنگ احد
  2. سمره; شاهد حجامت پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم
  3. سمره و فرماندارى بصره
  4. سمره و خواندن نماز بر سجاح
  5. گستاخى سمره در برابر پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم
  6. سمره و خورشيد گرفتگى در زمان پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم
  7. سمره و جعل حديث
  8. سمره و نقل روايات از پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم
  9. سمره و نقل خواب از پيامبر   صلی الله علیه وآله وسلم
  10. سرانجام سمره [8]

 


[1]. نویسنده : محمد ایوب کاظمی

[2]. الاستيعاب، ابن عبدالبر 2: 654.

[3]. المغازى، واقدى (ترجمه: مهدوى دامغانى): 157.

[4]. الاستيعاب، ابن عبدالبر 2: 654.

[5]. اسد الغابه، ابن اثير 2: 302.

[6]. الطبقات الكبرى، ابن سعد (ترجمه: مهدوى دامغانى) 7: 47.

[7]. أنساب الأشراف، بلاذرى 13: 185.

[8]. جهت توضیح بیشتر رک:جلد پنجم دائره المعارف صحابه پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم .

Powered by TayaCMS