ابومسلم خولانى

ابومسلم خولانى

ابومسلم خولانى [1]

ابومسلم خولانى :

ابومسلم اهبان بن صيفى بصرى خولانى [2] از خاندان حرام بن غفار [3] و از طايفه ى همدان مى باشد [4] كه در يمن متولد شده است. [5] مدتى در بصره زندگى كرد [6] و اندكى پيش از جنگ صفين در اطراف دمشق مسكن گزيد به جهت زهد و عبادت فراوانش او را زاهد شامى نام نهاده، از جمله ى زهاد هشتگانه به شمار آورده اند. از تاريخ ولادتش اطلاعى در دست نيست ولى درگذشت وى در روزگار حكومت يزيد بن معاويه به سال 62 هجرى واقع شده و در دهكده ى «داريا» نزديك دمشق به خاك سپرده شده است. [7]

سایر محورهای مقاله :

  1. اسلام آوردن ابومسلم
  2. ابومسلم و نقل حديث
  3. ابومسلم و اسود بن قيس
  4. ابومسلم و بيعت با اميرالمؤمنين على(عليه السلام)
  5. ابومسلم و جنگ جمل
  6. ابومسلم و جنگ صفين
  7. زهاد ثمانيه (زاهدان هشتگانه)
  8. ابومسلم خولانى از نگاه انديشمندان
  9. وفات ابومسلم خولانى

[1]. محقق: حسین شهسواری .

[2]. طبقات ، ابن سعد (ترجمه : مهدوى دامغانى) 4 : 499 و 7 : 458; الاستيعاب، ابن عبدالبر 1 : 116;پيكار صفين ،نصر بن مزاحم (ترجمه:اتابكى ) : 122; الأعلام، زركلى 4 : 203;أعيان الشيعة، امين عاملى 3 : 508 ـ 507; تاريخ الاسلام، ذهبى 254 ; الوافى بالوفيات، صفدى 9 : 248. خولانى منسوب به خولان، يكى از قبايل يمن مى باشد.

برخى از مورخين نام وى را عبدالله و وهبان و نام پدرش را ثوب و عوف ذكر كرده اند و از وى با عنوان هايى چون عبدالله بن ثوب، ثوب، ابن ثوب، ابن عوف، ابن مشكم و يعقوب بن عون ياد كرده اند. (تقريب التهذيب، ابن حجر : 612 و المعارف، ابن قتيبه : 194، به نقل از نصربن مزاحم; طبقات ، ابن سعد (ترجمه : مهدوى دامغانى) 7 : 458 و الاستيعاب، ابن عبدالبر 4 : 1758)

نويسنده ى أعيان الشيعة نظر بعضى از تاريخ نويسان را كه ابومسلم، أهبان بن صيفى، را همان ابومسلم، عبدالله بن ثوب، دانسته اند، نپذيرفته است. (اعيان الشيعه، امين عاملى3 : 513)

[3].أعيان الشيعة، امين عاملى3 : 508; به نقل از: الاستيعاب، باب وهبان.

[4]. الغارات، ثقفى كوفى (ترجمه : عطاردى) : 381.

[5]. طبقات، ابن سعد (ترجمه : مهدوى دامغانى) 7 : 457.

[6]. همان.

[7]. الغارات، ثقفى كوفى (ترجمه : عطارى) : 381; داريا همان قريه ى زينبيّه ى فعلى است.ا دامه مقاله در جلد سوم دایره المعارف صحابه

Powered by TayaCMS