ابوايوب انصارى

ابوايوب انصارى

ابوايوب انصارى [1]

 

ابوايوب انصارى:

نامش خالد و فرزند زيد بن كليب است. او كسى است كه پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) هنگام ورود به مدينه، به خانه ى وى وارد شد تا آن كه مسجد و حجره هاى اطراف مسجد براى حضرت ساخته شد. [2]

هنگامى كه پيامبر بزرگوار اسلام(صلى الله عليه وآله) وارد مدينه شد گروه هاى مختلف مردم مدينه از حضرت استقبال كردند. وقتى كه از ميان قبيله ى بنى سالم عبور كرد، مردم عنان شتر حضرت را گرفته، گفتند: در ميان قبيله ى ما فرود آييد كه ما داراى جمعيت انبوه و مهمات جنگى و مردمى نيرومنديم، حضرت فرمود: «عنان شتر را رها كنيد كه او مأموريتى دارد و به هر كجا كه مأمور باشد خواهد رفت.» حضرت از آن جا گذشته و به قبيله ى بنى بياضه رسيد، اين طايفه هم جلو شتر پيامبر(صلى الله عليه وآله) را گرفته و درخواستى مانند طايفه ى بنى سالم بيان كردند، حضرت فرمود: «شتر را رها كنيد كه به دنبال مأموريت خود برود.» سپس به طايفه ى بنى ساعده رسيد كه همان صحنه هاى قبلى تكرار شد.حضرت از آن جا گذشته و به قبيله ى عدى بنى النجار (از بستگان مادرى خود) رسيد، آنها گفتند: يا رسول الله! به خانه ى دايى هاى خود وارد شويد، پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)دعوت اقوام بزرگوارش را هم نپذيرفت تا اين كه به خانه ى بنى مالك بن النجار رسيد. در محلى كه بعدها مسجد پيامبر(صلى الله عليه وآله) آن جا قرار گرفت، شتر به زمين نشست. اما پس از اندكى برخاست و به راه افتاد ولى دوباره به محل اول برگشت و به زمين نشست و اين بار ديگر حركت نكرد و حتى گردن خود را به زمين چسباند و هر چه كردند از جاى بلند نشد..... [3]

سایر محورهای مقاله

  1. ابوايوب و ميزبانى از پيامبر(صلى الله عليه وآله)
  2. ابوايوب و تحفه ى عروسى فاطمه(عليها السلام)
  3. ابوايوب و ميدان جنگ
  4. ابوايوب و پاسبانى از پيغمبر اسلام(صلى الله عليه وآله)
  5. ابوايوب و برخورد با دشمنان
  6. ابوايوب و پشتيبانى از اميرالمؤمنين(عليه السلام)
  7. شهادت ابوايوب

[1].محقق: سید موسی موسوی

[2]. موسوعة طبقات الفقهاء، آية الله سبحانى 1 : 75.

[3]. تاريخ اليعقوبى، يعقوبى 2 : 39 و إعلام الورى بأعلام الهدى، طبرسى 1 : 155.

Powered by TayaCMS