بهائیت، پرورش یافته سرویس های اطلاعاتی انگلیس


معاون پژوهشی موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران گفت: اعضا و رهبران فرق بابیت و بهائیت در دامن سرویس‌های اطلاعاتی

انگلیس تربیت یافته و آموزش های مختلفی را با هدف انحراف در مذهب تشیع فراگرفتند.

   
به گزارش مرکز خبر حوزه، دکتر موسی حقانی در نشست راه های مقابله با فرق انحرافی که امروز در پژوهشکده باقرالعلوم(علیه

السلام) قم برگزار شد، به نقش سرویس های اطلاعاتی انگلیس در شکل گیری و گسترش فعالیت های بابیت و بهائیت اشاره کرد

و اظهارداشت: تشکیل و گسترش فعالیت های بابیت و به ویژه بهائیت که امروز نیز همچنان فعال است از مصادیق جنگ نرمی است

که استعمار  168 سال قبل  ریشه انحراف را در دل مذهب تشیع کاشت و پروراند، تا بهتر بتواند اهداف خود را دنبال کنند.


وی افزود: این فرقه مامور بود تا ریشه ای ترین افکار و اندیشه های تشیع را هدف قرار داده و با ورود اشکالات و شبهات مختلف،

رخنه بزرگی در اعتقادات جامعه ایجاد کند که متاسفانه به میزان قابل توجهی در این زمینه پیشرفت داشته اند.


معاون پژوهشی موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ادامه داد: با توجه به هجمه های گسترده ای که در ابتدای شکل گیری این

فرقه به افکار عمومی وارد می شد، بی تردید اگر امثال امیر کبیر ها در ایران اسلامی نبودند، وضعیت تشیع در ایران به گونه ای

دیگری بود و شاید استعمارگران و سرویس های اطلاعاتی انگلیس کشور را از آن خود می کردند.


وی به بیان تعریفی از فراماسونری پرداخت و بیان داشت: فراماسونری یک تشکیلات نهان روش و نخبه گرا است که در راستای

اهداف صهیونسیت ها برای سلطه و غلبه بر جهان راه‌اندازی شده و دارای تشکیلات پیچیده و مخوفی است که برتری و آقایی بر

جهان را دنبال می کند.


دکتر حقانی تصریح کرد: چتر بزرگی توسط این تشکیلات بر روی همه گروه های ساختار شکن در ادیان مسیحیت، اسلام و ...

گسترده شده تا با حمایت این گروه ها و ایجاد رخنه در افکار و عقاید مردم، ضربه نهایی را به ادیان مختلف وارد کنند و صهیونیزم را

در جهان مسلط گردانند.

وی عنوان کرد: این تشکیلات در جوامع مسیحی به خوبی فعال شدند و مسائل ضد دینی را در میان مسیحیان گسترش دادند و

همزمان با ورود استعمارگران به ویژه انگلیسی ها به کشورهای اسلامی، اعضای این تشکیلات نیز وارد کشورهای اسلامی شدند

تا در کنار سایر گروه ها فعالیت های مخرب خود را آغاز کنند؛ به طوری که در هند، مصر، عثمانی و ایران شاهد این روند بوده‌ایم.

معاون پژوهشی موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ادامه داد: یکی از اقداماتی که فراماسونرهای ایرانی انجام دادند به انحراف

کشیدن نهضت مشروطه بود که با کمک انگلیسی‌ها صورت گرفت، چون نزدیک ترین و مهمترین افراد نزد پادشاهان قاجار فراماسونر

بودند و در مملکت داری و سیاست‌های داخلی و خارجی دخالت کرده و تاثیرگذار بودند.


دکترحقانی در پایان خاطرنشان کرد: از اصول فراماسونری، انسان محوری و اومانیسم است؛ بنابراین فراماسونری صرفا تشکیلات

جاسوسی نیست؛ بلکه استحاله دینی و فرهنگی در میان جوامع خدا محور و مذهبی از وظایف مهم این تشکیلات است.

انتهای پیام