گروه مطالعات فرهنگ و ارتباطات دینی

گروه مطالعات فرهنگ و ارتباطات دینی

 

بسمه تعالی


پژوهشکده باقرالعلوم (ع)

گروه مطالعات   فرهنگ وارتباطات دینی

طرحنامه واعتبارات اولین همایش منطقه ای ارتباطات دینی

 

 

نگاهی به دنیای امروزو شرایط جدیدجهانی نشان می دهد که ارتباطات بعنوان یکی از عرصه های اثرگذار وپرنفوذ دنیای جدید محسوب مشود وروزبه روز بردامنه علاقه مندان به آن افزوده می شود.

علاوه برآن تغییرات سریع وپردامنه فنآوریهای ارتباطی ورسانه ها در کنار تنوع وجاذبه های تولید رسانه ای عاملی برای گرایش کارگزاران بیشتر وکاربران گسترده تر به این حوزه است .

اگر امروز نفوذ رسانه هادر زندگی روزمره  به گونه ای است که چون امکان حضور مخاطب در همه عرصه ها وزمانها امکانپذیر نیست ،رسانه ها به جای مخاطب می بینند ،می شنوند وحتی به جای مخاطب درک می کنند ؛همه نشانه کاربرد پردامنه رسانه است .

ارتباطات بعنوان یک خانواده بزرگ علمی در جهان دارای رشته ها وشاخه های گوناگون است وچهارقرن پیش با عنوان اولین رسانه یعنی مطبوعات آغاز شد وبعنوان یک رسانه پر نفوذ در کنار ظهور ناسیونالیسم ،سواد آموزی وفرد گرایی توسعه پیدا کرد.جریان توسعه رسانه ها ی جمعی تا قرن بیستم ادامه یافت .واز دهه هشتاد عصر فناوریهای جدیدارتباطات آغاز شد .به تبع این توسعه رشته های علمی مرتبط با این فناوریها نیز گسترش یافت .

پس ازتحولات رخ داده در عرصه ارتباطات در کشورهای با فرهنگهای اصیل برخی دشواریها با حضور این فناوریها از یکسو ایجاد شد واز سوی دیگر این فناوریها تسهیلاتی را در اختیار آنها قرار داد.

با رویکرد مثبت این فناوریها ،امکاناتی را برای توسعه ارزشعای فرهنی ودینی در اختیار برخی از جوامع ازجمله کشور ما قرار داد .کاربردهای اخیر در حوزه فرهنگ دینی اگر چه با الزامات این فناوریها نیز همراه بود ؛با این وصف نیاز به باز تعریف آنها مبتنی بر کاربردهای بومی داشت وقطعا ویژگیها نیز در چارچوب این تعاریف می باید شکل می گرفت. بدین منظور اولین هم اندیشی ارتباطات دینی در 4 بخش برگزار شد.

بدنبال برگزاری نشستهای تخصصی ارتباطات دینی در 4 بخش تخصصی ابعاد ارتباطات دینی با رویکردی اجتماعی مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت وحاصل این نشستها در قالب مقالات وگفتگوهای تخصصی در یافت شد.

اولین همایش ملی ارتباطات دینی با هدف توسعه مفهوم ارتباطات دینی ومولفه های آن وبهره برداری از نظرات کارشناسی صاحبنظران ومبلغان دینی توسط گروه مطالعات فرهنگ وارتباطات دینی پژوهشکده با قر العلوم (ع) بر گزار می شود.این همایش تلاش می کند ؛ضمن استفاده از دیدگاههای کارشناسان ،قدمی در جهت غنای هر چه بیشتر فعالیتهای علمی وپژوهشی در باب این موضوع بردارد تا زمینه ساز مطالعات علمی در باب ارتباطات دینی ودستیابی به مولفه های آن باشد.

موضوعات همایش

1ـ مولفه هاي راهبردي و هدايت تغيير ارتباطات به ارتباطات ديني

1ـ مفهوم شناسی ارتباطات دینی

1ـ مولفه های ارتباطات دینی در متون اسلامی

1ـ مولفه های ارتباطات دینی در ادوار تاریخی ایران

1ـ فلسفه وجودی وتبیین ضرورتهای ارتباطات دینی

2ـ نقش وجایگاه ارتباطات دینی در توسعه فرهنگ دینی کشور

2ـ نقش ارزشها  وهنجارهاي اجتماعي در شكل دهي به ارتباطات ديني 

2ـ نحوه استفاده اديان از فضاي مجازي

1ـ ارتباطات دینی در اندیشه حضرت امام (ره)

1ـ ارتباطات دینی در اندیشه مقام معظم رهبری پژوهشكده دفتر رهبري

3ـ ريخت شناسي رویکردها وراهبردهای ارتباطات دینی درکشور

2ـ نقش ارتباطات دینی درتوسعه ارتباط وشکوفایی استعدادها وخلاقیت پیامگیران

2ـ نقش ارتباطات دینی در غنی سازی اوقات فراغت

2ـ نقش ارتباطات دینی در توسعه ارزشها ی اجتماعی

3ـ ارتباطات دینی و مدیریت کارآمد دستگاههای تبلیغی

3ـ ارتباطات دینی وتعامل با نهادها ودستگاههای ارتباطی ؛دینی وسایر دستگاهها

3ـ آثار اجتماعي ارتباطات ديني باتاكيد بر نتايج روحي و رواني آنها

2ـ چالشها وآسیبهای برنامه های ارتباطات دینی 

1ـ عرصه های  نوین فعالیت وزمینه های ارتباطات دینی

1ـ بررسی تجربیات کشورهای مختلف در توسعه ارتباطات دینی

3ـ ارتباطات دینی والزامات آن در تحقق سند چشم انداز 20 ساله

3ـ ارتباطات دینی وجایگاه آن در مهندسی فرهنگی کشور

2ـ‌ تعامل ارتباطات دینی با نهادهای اجتماعی(خانواده ؛مسجد؛مراکز دینی .....)

*خواهشمند است به این نکته توجه شود که اثر در جای دیگری منتشر نشده باشد. در تدوین مقالت علمی الزامات ذیل مورد تاکید است:

الزامات تولیدات علمی برای گروه مطالغات ارتباطات دینی

1-      در حدوحدود موضوع اعلام شده از طرف گروه مطالعاتی باشد

2-      امکان مباحثه واعلام نظر مخاطبان در طول نشست فراهم شود. 

3-      چارچوب مباحث مطرح شده در حد مقاله یا متن تهیه شده توشط کارشناسان تهیه شود. 

4-      زمانبندی وقت همایش در چارچوب اعلام شده باید رعایت شود. 

5-     ارائه مباحث با رویکردی آسیب شناختی باشد . 

6-     در تعیین حدود بحث به امکانات وفناوریهای نوین ارتباطی توجه شود. 

7-     در طرح مباحث ترجیحا توجه به مخاطبان جوان یا گروههای سنی بین 11-30 سال باشد. 

8-     پاسخگویی به نیازهاویا شبهات مطرح شده در دنیای امروز  

9-     توجه به ارزشهای وشرایط کنونی جامعه ایرانی  

10-توجه به شرایط وموقعیت کشور در جامعه جهانی (درجان اسلام ،در کل جهان ) 

11-کاربردی بودن وتحلیلی بودن مباحث

12-  ضمن تبیین وضعیت ،شیوه های ارتباط وانتقال از شیوه های سنتی ارتباطات وتبلیغ به استفاده از ابزاروتجهیزات مدرن ارتباطات دینی وتبلیغ

بخش سوم :

تدوين مقالات همايش

موضوعات همايش

مفهوم شناسی ارتباطات دینی

مولفه های ارتباطات دینی در متون اسلامی

مولفه های ارتباطات دینی در ادوار تاریخی ایران

فلسفه وجودی وتبیین ضرورتهای ارتباطات دینی

نقش وجایگاه ارتباطات دینی در توسعه فرهنگ دینی کشور

ارتباطات دینی در اندیشه حضرت امام (ره)

ارتباطات دینی در اندیشه مقام معظم رهبری

رویکردها وراهبردهای ارتباطات دینی درکشور

نقش ارتباطات دینی درتوسعه ارتباط وشکوفایی استعدادها وخلاقیت پیامگیران

نقش ارتباطات دینی در غنی سازی اوقات فراغت

نقش ارتباطات دینی در توسعه ارزشها ی اجتماعی

ارتباطات دینی و مدیریت کارآمد دستگاههای تبلیغی

ارتباطات دینی وتعامل با نهادها ودستگاههای ارتباطی ؛دینی وسایر دستگاهها

چالشها وآسیبهای برنامه های ارتباطات دینی 

عرصه های  نوین فعالیت وزمینه های ارتباطات دینی

بررسی تجربیات کشورهای مختلف در توسعه ارتباطات دینی

ارتباطات دینی والزامات آن در تحقق سند چشم انداز 20 ساله

ارتباطات دینی وجایگاه آن در مهندسی فرهنگی کشور

تعامل ارتباطات دینی با نهادهای اجتماعی(خانواده ؛مسجد؛مراکز دینی .....)


بسمه تعالی

فراخوان همایش


پژوهشکده بافر العلوم (ع) با همکاری مرکز پژوهشهاس مجلس  بر گزار می کند:

اولین همایش منطقه ای ارتباطات دینی ونقش آن در توسعه فرهنگ دینی کشور

 

اهداف همایش

مفهوم شناسی ارتباطات دینی وبازشناسی کارکردها وادبیات آن

شناخت زمینه های جدید ارتباطات دینی با نگاهی آینده پژوهانه به توسعه فرهنگ دینی در کشور

شناخت تجربیات کشورهای دیگر(کشورهای منطقه) ومطالعات تطبیقی انجام شده در عرصه ارتباطات دینی

شناخت نقش ارتباطات دینی در توسعه فرهنگ دینی کشور با تاکید بر سند چشم انداز 20 ساله کشور

شناخت چالشهای موجود در عرصه ارتباطات دینی در جهان


موضوعات همایش

 

مفهوم شناسی ارتباطات دینی

مولفه های ارتباطات دینی در متون اسلامی

مولفه های ارتباطات دینی در ادوار تاریخی ایران

فلسفه وجودی وتبیین ضرورتهای ارتباطات دینی

نقش وجایگاه ارتباطات دینی در توسعه فرهنگ دینی کشور

ارتباطات دینی در اندیشه حضرت امام (ره)

ارتباطات دینی در اندیشه مقام معظم رهبری

رویکردها وراهبردهای ارتباطات دینی درکشور

نقش ارتباطات دینی درتوسعه ارتباط وشکوفایی استعدادها وخلاقیت پیامگیران

نقش ارتباطات دینی در غنی سازی اوقات فراغت

نقش ارتباطات دینی در توسعه ارزشها ی اجتماعی

ارتباطات دینی و مدیریت کارآمد دستگاههای تبلیغی

ارتباطات دینی وتعامل با نهادها ودستگاههای ارتباطی ؛دینی وسایر دستگاهها

چالشها وآسیبهای برنامه های ارتباطات دینی 

عرصه های  نوین فعالیت وزمینه های ارتباطات دینی

بررسی تجربیات کشورهای مختلف در توسعه ارتباطات دینی

ارتباطات دینی والزامات آن در تحقق سند چشم انداز 20 ساله

ارتباطات دینی وجایگاه آن در مهندسی فرهنگی کشور

تعامل ارتباطات دینی با نهادهای اجتماعی(خانواده ؛مسجد؛مراکز دینی .....)


فراخوان :

 اعضای هیات علمی دانشگاهها ؛مراکز پژوهشی ؛مدیران دستگاهها ،کارشناسان ،پژوهشگران ؛صاحبنظران وسایر علاقمندان به مقوله ارتباطات دینی در کشور می توانند مقالات وپژوهشهای خود را درباره محورهای همایش ،حداکثر در 25 صفحه A4  به صورت تایپ با نرم افزار (word xp) همراه با لوح فشرده وخلاصه مقاله حد اکثر 250 کلمه از طریق پست سفارشی ویا آدرس الکترونیکی همایش ارسال نمایند.

مهلت ارسال مقالات یا پژوهشها :........................................................................

آدرس پستی :..................................................................................................

آدرس الکترونیکی :...........................................................................................

زمان همایش :29 شهريور 89....................................................................................

مکان همایش :مرکز همایشهای بین المللی صداوسیما..................................................

آدرس دبیرخانه همایش :.....................................................................................

نشانی دبیر خانه :

تلفن دبیرخانه :

نمابر :

پایگاه الکترونیکی :

نشانی الکترونیکی :

Powered by TayaCMS