گروه مطالعات تبلیغ و ارتباطات دینی

گروه مطالعات تبلیغ و ارتباطات دینی

گروه مطالعات تبلیغ و ارتباطات دینی:

گروه مطالعات تبلیغ و ارتباطات دینی، گروهی است برای تعیین راهبردها و اولویت های بازتولید محتوا در موضوع تبادل فرهنگی و مبارزه با تهاجم فرهنگی بیگانگان و کارآمدتر کردن سازمان در ایجاد ارتباط گسترده، عمیق و تأثیرگذار با گروه های اجتماعی تأثیرگذار، تشکل های دینی و مخاطبان عمومی. علاوه بر آن دستیابی به نظریه ی جامع و مانع در تبلیغ اسلامی با مطالعه و پژوهش ژرف در باب چشم انداز کلی ارتباطات اسلامی میسر است.

تاریخچه:

با توجه پیشینه فکری جهت تأسیس این گروه از سالهای قبل در پژوهشکده، تشکیل گروه در نیمه دوم سال 1393 در تاریخ اول مهر ماه با حکم مدیر محترم پژوهشکده جناب آقای دکتر قشقایی، جهت جناب آقای دکتر سید محمد حسین هاشمیان، گروه مطالعات تبلیغ و ارتباطات دینی، به صورت رسمی، تشکیل و آغاز به فعالیت نمود.

اهم فعالیت های پس از تشکیل گروه بدین قرار می باشد:

1. برگزاری جلسه های شورای علمی گروه

2. جذب متخصصین توانا به عنوان هیأت علمی گروه

3. بررسی پروژه های پیشینی پژوهشکده که به این گروه منتقل شده اند.

4. بررسی و تصویب طرح های پژوهشی کوتاه مدت

5. بررسی و تدوین نقشه علمی گروه


 

نمایی از برنامه های گروه تبلیغ و ارتباطات دینی

حوزه عمومی تبلیغ(فراسازمانی)

 طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش در عرصه تبلیغ دین

نیازسنجی، شناسائی و طبقه بندی اولویت های پژوهشی


تعامل با مراکز پژوهشی در جهت تبادل دانش


طراحی پایگاه دانش تبلیغ دین


حمایت از پایان نامه ها : ارایه مسائل و موضوعات برای پایان نامه های حوزوی و دانشگاهی  در مقاطع ارشد و دکتری و حمایت از آن ها با نگاه حل مسایل منطقه ای، ملی و فراملی تبلیغ و ارتباطات دینی


نظام تبلیغ دین[1]

حوزه های پژوهشی

اصول و مبانی معرفتی مدیریت تبلیغ و ارتباطات دینی (خرده نظام مدیریت و سیاستگذاری تبلیغ)


مطالعات تطبیقی در حوزه تبلیغ دین (تمامی خرده نظامها)


سیاست پژوهی مسائل روز تبلیغ و ارتباطات دینی کشور(خرده نظام مدیریت و سیاستگذاری تبلیغ)


طراحی الگوی ارتقای مشارکت های مردمی در بخش تبلیغ دین (خرده نظام نابع مالی و مشارکتها)


بازمهندسی نگاشت نهادی نظام تبلیغ دین (خرده نظام نهادها و سازمانهای تبلیغی)


راهبرد پژوهی چالش های منابع انسانی تبلیغ (خرده نظام منابع انسانی تبلیغ)


بررسی کارکردهای تبلیغی رسانه های نوین (خرده نظام فناوری تبلیغ)


واکاوی الزامات نظام تبلیغ در تحقق سبک زندگی اسلامی بر اساس مخاطب (تمامی خرده نظامها بویژه خرده نظام محتوای تبلیغی)


حوزه سازمانی

برگزاری نشست های آموزشی، پژوهشی در مراکز استان ها در راستای تقویت و ترویج تبلیغ و ارتباطات دینی


تهیه بسته های تبلیغی ( گزارش راهبردی)


برگزاری کارگاه های آموزشی روش تحقیق و موضوع شناسی پژوهش تبلیغ در راستای توانمند سازی مدیران و کارشناسان پژوهش استان ها برای اجرای پژوهش های میدانی و کتابخانه ای 

شرح وظایف گروه

1.       نظریه پردازی در باب ارتباطات و تبلیغات اسلامی با عطف توجه به دانش های جامعه شناسی دین، مردم شناسی و انسان شناسی و پدیدار شناسی دینی.

2.       رصد فرهنگی جریان های ارتباطی دینی و ضد دینی ایران از منظر مخاطب و نیروی انسانی، فرآیند پیام آفرینی، پیام های فرهنگی و نقد و بررسی امور تأثیرگذار بر فرهنگ دینی.

3.       مدیریت و هدایت پژوهش های تبلیغی سایر مراکز پژوهشی و دانشگاهی با هدف شبکه سازی.

4.       طراحی پروژه های نظری و کاربردی در جهت حمایت فرهنگی تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی.

5.       تبیین مراحل روند تحول فرهنگ دینی و آینده پژوهی آن.

6.       انجام پژوهش های میدانی در باب نیاز شناسی مخاطبان تبلیغ و محورشناسی محتواهای تبلیغی مرتبط با نیاز مخاطبان تبلیغ، نیاز شناسی مبلغان و کارگزاران فرهنگی.

7.       تدوین طرح ها و برنامه ها در حوزه رسانه در جهت تبلیغ.

اعضای گروه:

ردیف

نام

سمت

مدرک

1

سید محمد حسین هاشمیان

مدیر گروه

دانشیار

2

سید علی میرمطلبی

عضو گروه علمی

دانشجوی دکترا

3

مجید مبینی مقدس

هیأت علمی نیمه وقت

دانشجوی دکترا

4

احمد کوهی

هیأت علمی نیمه وقت

دانشجوی دکترا

5

علی جعفری

عضو گروه علمی

دانشجوی دکترا

6

رضاگودرزی

کارشناس علمی

کارشناسی ارشد

 [1]- نظام تبلیغ دین مشتمل بر شش خرده نظام است: نگاشت نهادی (سازمانی)، منابع انسانی، محتوا و پیام تبلیغی، فناوری تبلیغ، منابع مالی و مشارکتها و خرده نظام مدیریت و سیاستگذاری که با توجه به این خرده نظامها، کلان طرح های پژوهشی تعریف شده است.

Powered by TayaCMS