برنامه های گروه تبلیغ و ارتباطات

برنامه های گروه تبلیغ و ارتباطات

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

با استعانت از پروردگار گروه تبلیغ و ارتباطات دینی نمایی از برنامه های پیش رو را جهت استحضار و اظهار نظر تقدیم میکند:

حوزه عمومی تبلیغ(فراسازمانی)

 طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش در عرصه تبلیغ دین

نیازسنجی، شناسائی و طبقه بندی اولویت های پژوهشی


تعامل با مراکز پژوهشی در جهت تبادل دانش


طراحی پایگاه دانش تبلیغ دین


حمایت از پایان نامه ها : ارایه مسائل و موضوعات برای پایان نامه های حوزوی و دانشگاهی  در مقاطع ارشد و دکتری و حمایت از آن ها با نگاه حل مسایل منطقه ای، ملی و فراملی تبلیغ و ارتباطات دینی


نظام تبلیغ دین[1]

حوزه های پژوهشی

اصول و مبانی معرفتی مدیریت تبلیغ و ارتباطات دینی (خرده نظام مدیریت و سیاستگذاری تبلیغ)


مطالعات تطبیقی در حوزه تبلیغ دین (تمامی خرده نظامها)


سیاست پژوهی مسائل روز تبلیغ و ارتباطات دینی کشور(خرده نظام مدیریت و سیاستگذاری تبلیغ)


طراحی الگوی ارتقای مشارکت های مردمی در بخش تبلیغ دین (خرده نظام نابع مالی و مشارکتها)


بازمهندسی نگاشت نهادی نظام تبلیغ دین (خرده نظام نهادها و سازمانهای تبلیغی)


راهبرد پژوهی چالش های منابع انسانی تبلیغ (خرده نظام منابع انسانی تبلیغ)


بررسی کارکردهای تبلیغی رسانه های نوین (خرده نظام فناوری تبلیغ)


واکاوی الزامات نظام تبلیغ در تحقق سبک زندگی اسلامی بر اساس مخاطب (تمامی خرده نظامها بویژه خرده نظام محتوای تبلیغی)


حوزه سازمانی

برگزاری نشست های آموزشی، پژوهشی در مراکز استان ها در راستای تقویت و ترویج تبلیغ و ارتباطات دینی


تهیه بسته های تبلیغی ( گزارش راهبردی)


برگزاری کارگاه های آموزشی روش تحقیق و موضوع شناسی پژوهش تبلیغ در راستای توانمند سازی مدیران و کارشناسان پژوهش استان ها برای اجرای پژوهش های میدانی و کتابخانه ای [1] نظام تبلیغ دین مشتمل بر شش خرده نظام است: نگاشت نهادی (سازمانی)، منابع انسانی، محتوا و پیام تبلیغی، فناوری تبلیغ، منابع مالی و مشارکتها و خرده نظام مدیریت و سیاستگذاری. که با توجه به این خرده نظامها کلان طرح های پژوهشی تعریف شده است.

Powered by TayaCMS