چرا امام نهم علیه السلام به جواد معروف شدند؟

این موضوعات را نیز بررسی کنید: