برترین و ارزشمند ترین کار در شب قدر وارسی و کند وکاو در پرونده یکساله زندگی است

این موضوعات را نیز بررسی کنید: