برگزاری اولین هم اندیشی و بررسی شیوه های تبلیغی وهابیت

این موضوعات را نیز بررسی کنید: