نشست نقد پیش از چاپ کتاب "شورش بر نامسئله گرایی" برگزار شد.