در راستای ترویج فرهنگ مواسات، کتاب "برای هم بودن" منتشر شد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید: