سیزدهمین نشست اندیشه ورزی با موضوع: "رویای ایرانی" پنجشنبه 16/11/99 ساعت 7 الی 9 صبح