به همت پژوهشکده باقرالعلوم (ع) برگزار شد: نشست "پیش درآمدی بر روش تبلیغ داعش"

این موضوعات را نیز بررسی کنید: