گفتمان مسئله حجاب(سید علی کشفی)18

گفتمان مسئله حجاب(سید علی کشفی)18

مسأله حجاب به تناظر قدرت تبدیل شده

 

سید علی کشفی، دانشجوی دکترای فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم (ع) هم در  سخنرانی اش در باب اختلاف سیاستمداران در باب حجاب اظهار داشت:

“ما در جهان با بحران جنسیت مواجهیم و تأکید بر حجاب آخرین تلاش ها در برابر این موج جهانی است اما چگونه می شود از قانون حجاب سخن گفت و بر اختلافات تأکید کرد؟  بسیاری از سیاستمداران اعتقاد دارند که تأکید بر مسأله ی حجاب اقتدار  حاکمیتی را ضعیف می کند. آیا به رغم این می توان قانون حجاب را کنار گذاشت؟ وقتی ما امروز با از دست رفتن اقتدار دولت مواجهیم، دولت صوری شده و به روندهای بوروکراتیک تقلیل یافته و حجاب کالایی و مصرفی شده، در چنین فضایی چطور می توان محتوای حجاب را غنا بخشید؟ وقتی اسناد سیاستی را مطالعه می کنیم متوجه می شویم اسناد ما فاقد جهات روشن هستند و این نشان از از هم گسیختگی صحنه ی سیاستگذاری است.”

وی براین اساس رویکردهایی را در حوزه حجاب عنوان کرد:

“در رویکرد و انگاره ی صورت گرا، حجاب را یک رفتار فرمال و صوری می داند که از ضوابط و ضرورت حضور در اجتماع ناشی می شود. در رویکرد معناگرا، به این توجه می شود که حجاب برای افراد یک نماد است و رعایت و عدم رعایت حجاب به باور و اعتقاد فرد ربط دارد. در رویکرد هنجارگرا، حجاب نه یک ضابطه اجتماعی است که نیروی انتظامی آن را سامان دهد نه یک رفتار نمادین است که نظام باورها آن را جهت دهد بلکه یک هنجار اجتماعی است. رویکرد انگیزه گرا بدحجابی را نتیجه ی انگیزه های عاملانه می داند. مثلا اگر غرایز جنسی به خوبی پاسخ داده شود مسأله بدپوششی کم می شود. رویکرد کالاگرا هم داریم یعنی اگر بتوانیم کالاهای در دسترس برای حجاب پیدا کنیم، حجاب گسترش می یابد. با وجود این رویکردها، اجماع رخ نداده و نهایتا مشخص نیست کدام نظریه برنده است.  اشکال متنوع گروه های سیاسی که قدرت در حاکمیت دارند باعث شده اند مسأله حجاب به تناظر قدرت تبدیل شده و امکان گفتگو در این مسأله وجود ندارد. اگر امکان این گفتگو نباشد، انتظار از دولت برای اینکه به شکل موثری و براساس هر نظریه ای وارد مقوله ی حجاب شود، انتظار نا به جایی است.”

 

Powered by TayaCMS