سومین جلسه از سلسله مصاحبه های با موضوع مهندسی فرهنگی این بار با جناب آقای حجت الاسلام آکوچکیان

استاد حوزه ودانشگاه (معاون پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان )انجام شد.


مصاحبه های قبلی به ترتیب با آقایان 1- حجت الاسلام  والمسلمین آقای عبدالعلی رضایی ( عضو هیئت علمی در فرهنگستان علوم

اسلامی قم) و2- حجت الاسلام والمسلمین احمد رهدار (مؤسس و رئيس «مؤسسه مطالعات و تحقيقات اسلامي فتوح» قم واز

اساتید موسسه آموزشی ژوهشی امام(ره)) برگزار شده است.گزارش مصاحبه ها به همراه چکیده آن به زودی ارائه خواهد شد.