طرح موسوعة آیات الاحکام

طرح موسوعة آیات الاحکام

 طرح موسوعة آیات الاحکام:


الف: موضوع طرح:
تفسیر آیات الاحکام، با روش فقه استدلالی به صورت مقارن.
ب: نام طرح: موسوعة آیات الاحکام طبقاً لمذهب أهل البیت(علیهم السّلام) مع المقارنة للمذاهب الأخری.
ج: مشخصات اجمالی طرح؛
در این طرح آیاتی از قرآن مجید که حاوی احکام فقهی است ـ اعّم از اینکه در آیات الاحکام مدوّن، مطرح شده باشد و یا خیر؟ ـ با توجّه به روایات وارده در تفسیر آنها و انظار مشهور از فقهاء و مفسّرین شیعه مورد پژوهش واقع می شود و با آراء فقهاء و مفسّرین اهل سنّت تطبیق و آن دسته از انظار آنها که بر خلاف فقه شیعه ابراز گردیده منصفانه و با استدلالهای علمی نقد می گردد.
د: تعداد مجلاّت موسوعة:
حجم موسوعة با شاخص هایی که ذکر شد، حدود هشت الی ده جلد به زبان عربی و با میانگین ششصد صفحه بر آورده می شود.

Powered by TayaCMS