انتشار فصلنامه تخصصی مطالعات معنوی

انتشار فصلنامه تخصصی مطالعات معنوی

فعالیت‌ها


موضوع: انتشار فصلنامه تخصصی مطالعات معنوی


کلمات کلیدی: جنبش‌های نوپدید دینی

این فصلنامه جهت معرفی و نقد جنبش‌های معنوی نوپدید راه‌اندازی شده و سعی دارد زمینه‌های ظهور و بروز اینگونه فعالیت‌ها را شناسایی کند تا بتواند راه‌ مناسبی برای رفع این آفت از جامعه بیابد.

Powered by TayaCMS