آیین رونمایی از مجموعه دو جلدی حکمرانی نوین برگزار می‌شود

این موضوعات را نیز بررسی کنید: