قدم‌‌هایت بوسه‌گاه چشم‌هایمان ای گل نرگس

این موضوعات را نیز بررسی کنید: