وظایف گروه دانشنامه اصحاب پیامبر صلی لله علیه و آله وسلم

وظایف گروه دانشنامه اصحاب پیامبر صلی لله علیه و آله وسلم

وظایف گروه دانشنامه  اصحاب پیامبر صلی لله علیه و آله وسلم

      
نگارش شرح حال زندگی اصحاب پیامبر صلی لله علیه و آله وسلم         
بیان ضرورت کار : کار های انجام شده  درباره  شرح حال اصحاب پیامبر صلی لله علیه و آله وسلم به زبان فارسی کم بوده و آنچه انجام شده است به صورت تک نگاری است و همچنین بیشتر کتابها در باره سیره پیامبر صلی لله علیه و آله وسلم هستند  و کمتر به مجموعه ای از اصحاب پرداخته اند و از سوی دیگر به  جامعه شیعی خرده گیری می شود که چرا به اصحاب پیامبر صلی لله علیه و آله وسلم  کمتر توجه می کنند، بر این اساس ضرورت تبیین زندگینامه اصحاب مورد توجه قرار گرفت به ویژه که در بسیاری از این موارد درسهای آموزنده برای افراد جامعه وجود دارد .

Powered by TayaCMS