بررسی اندیشه سیاسی سنت گرایان معاصر

بررسی اندیشه سیاسی سنت گرایان معاصر

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی

عنوان:

بررسی اندیشه سیاسی سنت گرایان معاصر

(با تأکید بر آراء سید حسین نصر)

استاد راهنما:

حجت الاسلام دکتر داوود فیرحی

استاد مشاور:

حجت الاسلام دکتر نجف لک زایی

نگارش:

سید سجاد آل غفور

سال: 1387

چکیده:

رساله ی حاصر در جستجوی «اندیشه سیاسی سنت گرایان معاصر» است. پرسش اصلی پژوهش این است که «زمینه های ذهنی، عینی و ماهیت اندیشه سیاسی سنت گرایان معاصر چیست؟» از این رو پاسخ به چنین پرسشی ضرورت و اهمیت دارد که گفتمان سنت گرایانه در کنار دو گفتمان بنیادگرایانه و متجدد از اسلام، متفکران و ناقدان بسیاری دارد.

در بررسی اندیشه فیلسوفان و روشنفکران می توان از روش های گوناگون استفاده نمود. در این رساله، سعی بر آن شده با استفاده از روش هرمنوتیک اسکینر، به اندیشه سیاسی سنت گرایان معاصر پی برده شود و بر اساس همین روش یک مقدمه، پنج فصل و نتیجه گیری پی ریزی شده است.

در مقدمه به طرح تفصیلی موضوع پژوهش از جمله بیان حدود و ثغور مسأله، سابقه پژوهش، علت انتخاب موضوع و اهمیت و فایده آن پرداخت شده است.

در فصل اول سعی شده است که روش اسکینر و مفاهیم عمده آن توضیح داده شده است که بر دو عنصر «قصد و زمینه» در بررسی آثار متفکران تأکید دارد. همچنین سعی شده است دورنمایی از امکانات روش فوق برای بررسی اندیشه سیاسی سنت گرایان معاصر ترسیم شود.

فصل دوم به عنوان مقدمه ای کوتاه، گذری بر مفاهیم لغوی و اصطلاحی سنت، از منظر سنت گرایان تاریخچه سنت گرایی و اصول مهم و بنیادین سنت گرایان دارد.

فصل سوم به بررسی زندگی سید حسین نصر با عنوان «زمینه های عینی اندیشه سیاسی سید نصر» از تولد تا هم اکنون اشاره دارد. در این بررسی ضمن بیان روند رشد و شکوفایی وی به تحلیل زمینه های اجتماعی و سیاسی این دوره پرداخته شده است.

فصل چهارم به بررسی زمینه های ذهنی اندیشه سیاسی سنت گرایان می پردازد. در این قسمت به مدرنیته از یک سو و دین از سوی دیگر به عنوان دو پایه و دو رکن اساسی اندیشه سیاسی آنان اشاره شده است و با توجه به اینکه افراد شاخصی همچون رنه گنون، فرتیوف شووان و سید حسین نصر مسلمان هستند به اسلام و تجلی سیاسی سنت گرایانه از اسلام پرداخته شده است و همچنین بیان می شود که سنت گرایان دین را از سیاست جدا نمی دانند و به انتقادات آنان نسبت به سیاست مدرن اشاره می شود.

فصل پنجم به بررسی مؤلفه های سیاسی اندیشه سیاسی سنت گرایان اشاره دارد. در این فصل ابتدا به دیدگاه های انسان شناسی غرب گذری کوتاه می شود و سپس به مبانی انسان شناسی سنت گرایان پرداخته شده است و این نتیجه گرفته شده است که از منظر آنان، میان انسانها در ابعاد و ساحات مختلفی تمایز وجود دارد و بر همین اساس به ویژگی بعدی در نظام سیاسی مطلوب آنان اشاره می شود که مبتنی بر حقانیت رژیم سنتی است و که بر اصل عدم برابری استوار است و سپس به آرای نصر در انکار مشروعیت نظام ها و رژیم های سیاسی مدرن و معیوب اشاره می شود و در پایان در بخش نتیجه گیری نتایج بدست آمده بررسی خواهد شد.

Powered by TayaCMS